Stručna služba Općinskog vijeća

U skladu sa prirodom, vrstom i zančajem poslova koji se obavljaju za Općinsko vijeće, Stručna služba Općinskog vijeća vrši stručne, operativne, administrativno-tehničke i druge poslove koji se odnose na:

• pripremanje planova i programa rada Općinskog vijeća i praćenje njihovog izvršavanja,
• saradnju i pružanje tehničke pomoći općinskim organima uprave na pripremanju materijala iz njihovog djelokruga za Općinsko vijeće,
• pružanje stručne pomoći vijećnicima u vršenju njihove funkcije,
• obezbjeđivanje dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad Općinskog vijeća,
• kompletiranje materijala i vršenje drugih organizacijskih i tehničkih poslova vezanih za održavanje sjednica Općinskog vijeća,
• evidentiranje i čuvanje originala općinskih propisa i drugih općih akata Općinskog vijeća,
• redakcijske poslove vezane za izdavanje „Službenog glasnika“ Općinskog vijeća,
• opsluživanje komisija i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,
• protokolisanje poslova vezanih za rad Općinskog vijeća i općinskih organa uprave po pitanjima vezanim za rad Općinskog vijeća,
• obradu podataka za potrebe Općinskog vijeća,
• nabavku, čuvanje i zaduživanje opremom, inventarom i potrošnim materijalom,
• vođenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, njegovih komisija i radnih tijela,
• ostvarivanje saradnje sa Stručnom službom Općinskog načelnika i drugim službama za upravu,
• rukovanje uređajima za snimanje i reprodukciju,
• obrada i arhiviranje arhivske građe koja se odnosi na rad Općinskog vijeća,
• uspostavljanje internih, lokalnih i spoljnih telefonskih veza,
• organizovanje prijema i otpreme pošte iz djelokruga rada Općinskog vijeća i
• druge poslove koji se odnose na djelokrug rada Općinskog vijeća, po zahtjevu Predsjedavajućeg, Zamjenika predsjedavajućeg i Rukovodioca Stručne službe Općinskog vijeća.

Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća – Sekretar Vijeća
Šukrija Jamaković, dipl. ing. rudarstva
+387 35 743 456
[email protected]