Služba za budžet i finansije

U službi se u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice:
• Odsjek za budžet,
• Odsjek za finansije,
U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za budžet i finansije:
• priprema propise, opće akte iz nadležnosti finansija i finasijskog poslovanja, koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
• rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe,
• izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i odluke o izvršenju budžeta,
• utvrđuje i prati dinamiku izvršenja budžeta,
• predlaže uravnoteženje budžeta,
• vodi trezorski sistem poslovanja za potrebe organa uprave i budžetskih korisnika,
• izrađuje finansijske planove i završne račune,
• vrši finansijsko i materijalno knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstveno informisanje i druge računovodstvene poslove,
• vrši obradu materijalno-finansijskih dokumenata i pripremanje istih za automatsku obradu,
• vrši obradu ličnih primanja radnika općinskog organa uprave,
• predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
• izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe; odluka, zaključaka, i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
• vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
• analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe općinskog organa uprave,
• vrši pripremu, izradu te eventualne izmjene i dopune plana javnih nabavki općinskog organa državne službe,
• vodi i učestvuje u postupku javnih nabavki,
• prati realizacije ugovora o nabavkama,
• vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima općina vrši plaćanje,
• vrši poslove ekonomata (nabavka potrošnog, kancelarijskog i drugog materijala),
• daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
• vodi evidenciju o nekretninama na kojima općina ima pravo vlasništva/raspolaganja na osnovu vlastitih podataka i podataka koje prikupi od općinskih službi za upravu,
• kontroliše i analizira naplate svih općinskih taksi,
• obavlja poslove fakturisanja i likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe i Općinsko pravobranilaštvo i mjesne zajednice,
• vrši nadzor nad utroškom sredstava budžeta vanjskih korisnika,
• koordinira rad sa donatorima i finansijskim organizacijama koje podržavaju unapređenje i razvoj općine,
• u slučaju eventualnih gašenja posebnih računa, isti će nastaviti rad kroz Službu budžet i finansije,
• vrši poslove plana, analize i statistike od interesa za općinu,
• vrši poslove kontrole prikupljanja javnih prihoda općine i poduzima neophodne mjere radi naplate javnih prihoda,
• vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije,
• vrši i druge upravne, stručne i druge poslove iz djelokruga i nadležnosti službe,
• po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za budžet i finansije
Nafija Džafić, dipl. ecc
+387 35 743 451
[email protected]