Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj

U službi se u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova, obrazuju se odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice:
• Odsjek za privredu
• Odsjek za planiranje, lokalni razvoj i evropske integracije

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj, pored gore navedenih poslova:

• priprema propise, opće akte iz nadležnosti privrede, planiranja, lokalnog razvoja, poduzetništva, poljoprivrede i turizma koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
• rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe,
• prati privredna kretanja, u oblasti privrede, samostalnog privređivanja i poljoprivrede te shodno tome priprema mjere za podsticaj,
• u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i drugim institucijama, vrši identifikaciju i predlaganje prioritetnih općinskih programa i iste realizuje,
• ostvaruje saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada
• izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uslova i opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom,
• izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada službe,
• savjetuje rad u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje koji se ogleda kroz edukaciju poljoprivrednih proizvođača (postavljanje demonstacionih ogleda, organizovanje stručnih predavanja, davanje stručnih savjeta, rad na terenu i sl.),
• pomaže u izradi projektnih prijedloga za poljoprivredne proizvođače,
• vrši prijem i obradu zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,
• vrši upravni i stručni nadzor nad radom pravnih i drugih subjekata, kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe,
• vrši poslove iz oblasti turizma, te sarađuje sa turističkim organizacijama i drugim subjektima iz ove oblasti,
• prati realizaciju strategije razvoja općine i drugih strateških planova i programa,
• koordinira realizaciju projektnih aktivnosti sa ostalim službama i odsjecima,
• identificira i prati javne pozive za projektno apliciranje ka domaćim i međunarodnim institucijama,
• razrađuje aplikacione obrasce potencijalnih donatora i sufinasijera iz sredstava Evropske unije i prikuplja neophodnu dokumentaciju za uspješna kandidiranja po javnim pozivima projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj općine,
• uspostavlja i vodi registar apliciranih, projekata u implementaciji i realizovanih investicionih projekata,
• tehničko – finansijsko praćenje realizacije, kao i nadzor nad aktivnostima koje se tiču razvojno – investicionih projekata odobrenih po javnim pozivima,
• učestvuje u pripremi neophodne dokumentacije za pripremu ugovora,
• izrada nacrta i prijedloga općinskih propisa, informacija, analiza i stručnih materijala iz oblasti energetske efikasnosti,
• prati javne pozive, kreira i aplicira projekte iz oblasti energetske efikasnosti,
• vodi jedinstvenu evidenciju objekata koji su realizovani kroz program utopljavanja i energetske efikasnosti,
• prati stanje u oblasti energetske efikasnosti i izrađuje izvještaje o radu,
• učestvuje u izradi i pripremi tenderske i projektne dokumentacije,
• Pokreće zahtjeve i pribavlja geodetske skice i podloge, urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole za investicione projekte općine
• Pribavlja potrebne saglasnosti, mišljenja i dozvole potrebne za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole,
• Izrađuje predmjere i predračune radova za infrastrukturne intervencije i prijedloge projekata na području općine Banovići
• vodi investicije na rekonstrukciji infrastrukture i vrši tehnički nadzor na istim,
• provodi redovan monitoring i učestvuje u evaulaciji implementacije projekata iz strategije razvoja,
• daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
• obavlja poslove vezane za pokretanje postupka javnih nabavki (zahtjeve, izradu specifikacija i sl.) kao i poslove vezane za realizaciju i praćenje ugovora o javnim nabavkama iz nadležnosti službe,
• vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije,
• uspostavlja, vodi i ažurira propisanu evidenciju i registar iz djelokruga rada,
• po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za privredu, planiranje i lokalni razvoj
Amir Mrkonjić, dipl. ing. rud.
+387 35 743 406
[email protected]