Služba za opću upravu, BiZ i socijalna pitanja

U Službi se u skladu sa obimom vrstom i prirodom poslova, obrazuju odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice i to:
1.Odsjek za opću upravu
2.Odsjek za BIZ i socijalna pitanja

U vršenju navedenih poslova u okviru svojih odsjeka Služba za opću upravu, BIZ i socijalna pitanja izvršava sledeće poslove:
• Priprema propise, opće akte iz nadležnosti opće uprave, matičnih poslova, personalnih poslova, poslova mjesnih ureda, prijemne kancelarije, pisarnice, arhive, dostavljanje pošte, boračko invalidske zaštite, raseljenih lica i socijalnih pitanja koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
• rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe,
• vrši sve poslove iz oblasti matičnih poslova iz nadležnosti općine,
• organizira i koordinira rad matičnih ureda,
• obavlja poslove prijemne kancelarije,
• obavlja poslove prijema podnesaka, ovjera potpisa rukopisa i prepisa,
• obavlja poslove arhive,
• obavlja poslove vođenja biračkih spiskova,
• obavlja poslove personalnih i kadrovskih poslova,
• upravljanje ljudskim resursima,
• obrađuje zahtjeve iz humanitarne pomoći,
• stanje u oblasti u kojima je obrazovana i informiše Općinsko vijeće i Općinskog načelnika o tome, po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
• priprema nacrte i druge opće akte iz oblasti opće uprave i BIZ-a, raseljenih lica i socijalnih pitanja iz nadležnosti službe, te dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje,
• poslove upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svog djelokruga, te u upravnim stvarima za koji nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
• obavlja upravne i stručne poslove koje se odnose na slobodu pristupa informacijama,
• daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
• utvrđuje pravo na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i izuzetno materijalno obezbjeđenje i druge vidove socijalne zaštite,
• realizuje prava prema korisnicima prava na boračko-invalidsku zaštitu,
• vodi prvostepeni upravni postupak kojim se odlučuje o osnovnim dopunskim i drugim pravima boraca, šehida-poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca, članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica palih i umrlih boraca,
• pruža pravnu pomoć i zastupa korisnike prava na boračko invalidsku zaštitu, sarađuje sa organizacionom jedinicom Fonda PIO, Fonda za zdravstvenu zaštitu, stručnim timovima-komisijama preko kojih se utvrđuje i realizuju prava na boračko-invalidsku zaštitu,
• brine se o namjenskom trošenju doznačenih sredstava i drugih vidova pomoći,
• usklađuje rad sa Ministarstvom za boračka pitanja TK,
• izvršava i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja TK, koji se prenose na službu,
• prati ostvarivanja prava raseljenih lica,
• utvrđuje potrebe za zbrinjavanje raseljenih lica,
• utvrđuje nivo prijeko potrebnih radova i dovodi objekte za smještaj raseljenih lica u stanju upotrebljivosti,
• vrši popis i vodi službenu evidenciju o raseljenim licima,
• stara se o socijalnom stanju stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ove oblasti na području općine,
• inicira i učestvuje u izradi i realizaciji planova socijalno-materijalne zaštite, zdravstvene zaštite stanovnika u stanju socijalne potrebe,
• obavlja poslove vezane za pokretanje postupka javnih nabavki (zahtjeve, izradu specifikacija i sl.) kao i poslove vezane za realizaciju i praćenje ugovora o javnim nabavkama iz nadležnosti službe,
• vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije,
• ostvaruje neophodnu saradnju iz svoje nadležnosti sa resornim državnim, federalnim i kantonalnim m
• inistarstvom,
• po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za opću upravu, BIZ i socijalna pitanja
Ismet Rahmanović, dipl. ing. mašinstva
+387 35 743 438
[email protected]