Služba za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije

U službi u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice:
1. Odsjek za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša
2. Odsjek za inspekcijske poslove

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije:

• priprema propise, opće akte iz nadležnosti stambeno komunalnih poslova, zaštite okoliša i inspekcije koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
• rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe,
• stvara uslove i preduzima odgovarajuće mjere koje se odnose na obavljanje komunalne djelatnosti, praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti saobraćaja, komunikacija i javnih cesta koji su zakonom dati u nadležnost općine,
• vrši i prati izvršavanja stručnih poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdijevanja,
• vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća, priprema programe za poboljšanje pružanje komunalnih usluga i rada komunalnih preduzeća,
• priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz komunalne djelatnosti i drugih djelatnosti iz djelokruga rada Službe,
• daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
• izvršava i druge stručne poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke potrošnje,
• u stambenoj oblasti vodi evidenciju svih stanova u stambenim zgradama, vrši povrat stanova, vrši izdavanje PS obrazaca,
• vodi evidenciju i donosi rješenja o prinudnoj upravi zgrade, te vrši koordinaciju sa upraviteljom,
• vrši poslove vezano za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine,
• izvršava propise iz oblasti ekologije i zaštite okoliša,
• inicira i prati realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša,
• inicira izradu i prati realizaciju planova i projekata iz oblasti zaštite okoliša,
• poduzima mjere zaštite čovjekove okolice od zagađenja, zloupotrebe prirodnih izvora i unošenja štetnih materija u vazduh, vodu i zemljište,
• poduzima mjere za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekoloških kvaliteta i kapaciteta okoliša, kao i kvaliteta života,
• prati stanje, obezbjeđuje izvršavanje zakona i neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti, urbanističko-građevinske, komunalne i sanitarne inspekcije, te drugih oblasti inspekcijskog nadzora koje se aktima općine utvrde ili zakonom prenesu na općinu,
• redovno izvještava Općinsko vijeće i Općinskog načelnika o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora i komunalne djelatnosti za koje je nadležna,
• izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
• sastavlja i izdaje prekršajne naloge prema važećim propisima,
• obavlja poslove vezane za pokretanje postupka javnih nabavki (zahtjeve, izradu specifikacija i
sl.) kao i poslove vezane za realizaciju i praćenje ugovora o javnim nabavkama iz nadležnosti
službe,
• vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije,
• vrši zastupanje pred nadležnim sudom po predmetima koji se odnose na oblast inspekcijskog nadzora,
• po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije
mr. Mersudin Huskanović, dipl. ing. građ.
+387 35 743 452
[email protected]