Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove

U službi se u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice:
• Odsjek za urbanizam,
• Odsjek za geodetske poslove i katastar,
• Odsjek za imovinsko pravne poslove
U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove:
• priprema propise, opće akte iz nadležnosti urbanizma, geodetskih poslova, katastra, imovinsko pravnih poslova i upravljanja korišćenja općinskom imovinom koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
• rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe,
• vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
• preduzima potrebne mjere i usklađuje poslove na izradi, pripremi i realizaciji prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, zatim urbanističkih radova i druge urbanističke i građevinske dokumentacije,
• izvršava poslove koji se odnose na pravovremeno obezbjeđenje uređenja građevinskog zemljišta,
• izdavanje urbanističko građevinske dokumentacije (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola i druge saglasnosti) za izgradnju objekata koje prema zakonu izdaju općinski organi,
• vrši geodetske poslove u oblasti urbanizma i prostornog uređenja,
• vrši izradu, prikupljanje i čuvanje urbanističko građevinske dokumentacije,
• prati, analizira stanje i preduzima mjere za usklađivanje i uređivanje odnosa u oblasti izgradnje objekata,
• daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
• održava katastar nekretnina,
• provodi utvrđene premjere na geodetskim planovima, kartama, elaboratu i katastarskom operatu,
• rješava o upisima prava na nekretninama,
• održava i obnavlja poligonsku mrežu,
• stara se o reprodukciji dotrajalih ili oštećenih radnih originala geodetskih planova,
• prati, utvrđuje i snima nastale tehničke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima koji su od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina,
• vrši obnovu dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata,
• vrši poslove iz oblasti katastra komunalnih uređaja,
• prati razvoj geodetske nauke i primjenu naučnih dostignuća u oblasti,
• vrši provođenje prostorno planske dokumentacije,
• vodi propisane evidencije o nekretninama, izdaje izvode, uvjerenja, kopije katastarskog plana i obavlja druge poslove vezane za izdavanje podataka iz katastra nekretnina koji imaju značaj javne isprave,
• rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa materijalnim propisima,
• priprema odluke, te obavlja druge poslove radi prodaje zemljišta u vlasništvu/raspolaganju Općine Banovići,
• provođenje prvostepenog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
• provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
• provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u poslovima koja su u nadležnosti službe prema Zakonu o stvarnim pravima,
• vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vraćene,
• obavlja poslove vezane za pokretanje postupka javnih nabavki (zahtjeve, izradu specifikacija i sl.) kao i poslove vezane za realizaciju i praćenje ugovora o javnim nabavkama iz nadležnosti službe,
• vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije,
• daje primjedbe o nacrtima zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
• vrši i sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
Senada Dizdarević, dipl. pravnik
+387 35 743 415
[email protected]