Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

U Službi se u skladu sa obimom vrstom i prirodom poslova obrazuju odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice i to:
1.Odsjek za društvene djelatnosti
2.Odsjek za zajedničke poslove

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove, pored gore navedenih poslova:
• Priprema propise, opće akte iz nadležnosti društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
• rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe,
• u skladu sa Zakonom o mladima u FBiH inicira i poduzima sve potrebne radnje u vezi sa realizacijom obaveza iz nadležnosti Službe,
• učestvuje u organizaciji manifestacija koje organizuje općina, sarađuje sa vladinim i nevladinim sektorom, koordinira njihove aktivnosti i izdaje potrebne saglasnosti,
• učestvuje u poslovima koji se odnose na obrazovanje, nauku, kulturu, sporta informisanja, zdravstva , dječije i socijalne zaštite, vjerskih zajednica, političkih organizacija, društvenih organizacija i udruženja građana iz nadležnosti općine,
• prati problematiku rada i poslovanja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač općina,
• obrađuje zahtjeve za dodjelu sredstava iz budžet općine namjenjenih za zdravstvo,
• koordiniranje rada sa JU Centar za socijalni rad i odnose sa istom,
• vodi evidenciju i stara se o pravima nacionalnih manjina,
• organizira i koordinira rad organa mjesnih zajednica na području općine, pruža pomoć istim u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti,
• vodi registar mjesnih zajednica,
• prati stanje u oblastima za koje je obrazovana i informiše Općinskog načelnika o tom stanju po sopstvenoj inicijativi ili na njegov zahtjev i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
• daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada.
• vodi registar i upravlja općinskom imovinom,
• priprema nacrt ugovora o zakupu poslovnih prostorija općine,
• organizuje i obavlja poslove za IT sistem općine i u tom pogledu izrađuje Planove i Programe za uspostavljenje i razvoj IT-e sistema i vrši sve stručne i druge poslove za neprekidno funkcionisanje sistema u saradnji i na zahtjev službi,
• obezbjeđuje video nadzor zgrade u skladu sa propisima,
• vrši nabavku kancelarijskog materijala za potrebe službi za upravu i Stručnih službi,
• obavlja poslove fizičkog obezbjeđenja i tehničke zaštite objekata i imovine organa uprave,
• obavlja poslove tehničkog i tekućeg održavanja objekata općinskih organa uprave,
• obavlja kopiranje, umnožavanje i uvezivanje materijala za potrebe općinskog organa uprave,
• obavlja poslove prevoza za službene potrebe, održavanje voznog parka i održavanje parking prostora objekata organa uprave,
• obavlja poslove održavanja čistoće u radnim i drugim prostorijama općinskih organa uprave,
• obavlja poslove vezane za pokretanje postupka javnih nabavki (zahtjeve, izradu specifikacija i sl.) kao i poslove vezane za realizaciju i praćenje ugovora o javnim nabavkama koje su zajedničke za sve službe,
• učestvuje u organizaciji i obavljanju poslove za IT sistema općine i njegovom unapređenju, i u tom pogledu izrađuje Planove i Programe za uspostavljenje i razvoj IT-e sistema i vrši sve stručne i druge poslove za neprekidno funkcionisanje sistema u saradnji i na zahtjev službi,
• vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije,
• po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
Selmet Husanović, dipl.ing.rud.
+387 35 743 410
[email protected]