Stručna služba Općinskog načelnika

U skladu sa vrstom i prirodom poslova Stručna služba Općinskog načelnika vrši stručne, protokolarne i informativne poslove za Općinskog načelnika, i to:
• priprema planove i programe rada Općinskog načelnika i prati njihovo izvršavanje,
• sarađuje i pruža pomoć općinskim službama za upravu u pripremanju materijala iz njihovog djelokruga rada za potrebe Općinskog načelnika,
• pruža stručnu pomoć Općinskom načelniku u vršenju njegove funkcije,
• obezbjeđuje dokumentacioni materijal i podatke potrebne za rad Općinskog načelnika,
• kompletira materijale i vrši druge organizacione i tehničke poslove vezane za održavanje sjednica i radnih dogovora Općinskog načelnika,
• evidentira i čuva originale, prepise i druga akta Općinskog načelnika do predaje istih u arhivu općinskog organa uprave,
• vrši protokolarne poslove vezane za rad Općinskog načelnika, organizuje način prijema građana, njihovih predstavki kao i predstavnika organizacija i zajednica, analizira i ispituje pojave na koje se ukazuje u tim predstavkama,
• vrši obradu i kontrolu podataka vezanih za rad Općinskog načelnika,
• nabavlja, zadužuje i čuva opremu, inventar i potrebni materijal koji se odnosi na rad Stručne službe i Općinskog načelnika,
• po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka koje organizuje Općinski načelnik,
• prati primjenjivanje zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Općinskog načelnika i Stručne službe,
• obavlja normativno – pravne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i Stručne službe Općinskog načelnika,
• vrši provjeru usklađenosti svih materijala sa zakonskim i drugim propisima koji se od strane općinskih službi i drugih subjekata upućuju Općinskom načelniku ili se putem Općinskog načelnika upućuju Općinskom vijeću,
• vodi protokol i arhiviranje službenih dokumenata i isprava za potrebe Općinskog načelnika i Stručne službe Općinskog načelnika do predaje istih u arhivu općinskog organa državne službe,
• organizuje prijem i otpremu pošte iz djelokruga rada Općinskog načelnika i Stručne službe,
• obavlja druge stručne, tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na djelokrug rada Općinskog načelnika, kao i sve druge poslove po zahtjevu i naređenju Općinskog načelnika.

Rukovodilac Stručne službe Općinskog načelnika – Sekretar Općine
Samir Imamović, dipl. pravnik
+387 35 743 403
[email protected]