Nadležnost

Općinski Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine nadlezan je da:

  • Provodi utvrđenu Općinsku politiku, priprema prijedloge koje razmatra Vijeće, izvršava Općinske propise i opće akte i izvršava poslove prenesenih ovlaštenja Općini od strane Kantona, odnosno Federacije,
  • podnosi nacrt i prijedlog budžeta Općinskom Vijeću,
  • postavlja i smjenjuje Općinske službenike i namještenike u skladu sa Zakonom,
  • stara se o organizaciji Općinskih službi i njihovom radu,
  • rukovodi radom Općinskih službi i Općinskih službenika,
  • osigurava saradnju Općinskih službenika sa ombudsmenima,
  • podnosi izvještaje Općinskom vijeću i javnosti o provođenju Općinske politike i svojim aktivnostima,
  • obavještava Skupštinu kantona, odnosno kantonaine organe o izvršavanju kantonaine politike i kantonainih Zakona i drugih propisa, kao i o stanju u odgovarajucoj oblasti kad je izvršenje te politike i tih Zakona povjereno Općini,
  • vrši i druge poslove odredjene Ustavom, Zakonom, Statutom i Općinskim propisima.

Općinski Načelnik

MIDHAT (Esad) HUSIĆ, dipl ecc

+387 35 743 401

midhat.husic@banovici.gov.ba

Rođen 07. septembra 1974. godine u Banovićima. Po zanimanju je diplomirani ekonomista i zaposlen je u RMU „Banovići“ d.d. Banovići na poslovima odgovornog komercijaliste za nabavu i uvoz.

Na Lokalnim izborima 2012. godine sa 3362 glasa izabran je za općinskog vijećnika ispred Stranke demokratske akcije, a 5. decembra 2013. godine je podnio ostavku na tu funkciju i isti dan imenovan za vršioca dužnosti načelnika Općine Banovići. Ovu funkciju je obavljao do 16.02.2014. godine, kada je na prijevremenim izborima izabran ispred Stranke demokratske akcije za načelnika Općine Banovići sa preko 94% osvojenih glasova.