Prostorno uređenje

VI STE OVDJE:/Prostorno uređenje
Prostorno uređenje2017-12-04T21:55:25+00:00

Služba za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo

Nadležnost

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo:

 • preduzima potrebne mjere i usklađuje poslove na izradi, pripremi i realizaciji prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, zatim urbanističkih radova i druge urbanističke i građevinske dokumentacije,
 • vrši poslove vezane za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine,
 • izvršava poslove koji se odnose na pravovremeno obezbjeđenje uređenja građevinskog zemljišta,
 • izdavanje urbanističko građevinske dokumentacije (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola i druge saglasnosti) za izgradnju objekata koje prema Zakonu izdaju općinski organi,
 • vrši stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
 • daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • vrši geodetske poslove u oblasti urbanizma i prostornog uređenja,
 • vrši izradu, prikupljanje i čuvanje urbanističko građevinske dokumentacije,
 • prati, analizira stanje i preduzima mjere za usklađivanje i uređivanje odnosa u oblasti  izgradnje objekata,
 • koordiniranje, pripremu i izradu prijedloga pojedinačnih planova i projekata razvoja Općine, koje aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
 • prikuplja i obradu statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine
 • prati privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanjasa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i drugo, identifikacija i predlaganje prioritetnih općinskih programa za njihovu realizaciju,
 • izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uslova i opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa Zakonom,
 • vodi postupak i izdaje uvjerenja iz djelokruga rada Službe,
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada Službe,
 • savjetuje rad u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje koji se ogleda kroz edukaciju poljoprivrednih proizvođača (postavljanje demonstacionih ogleda, organizovanje stručnih predavanja, davanje stručnih savjeta, rad na terenu i sl.),
 • izrađuje prijedloge za poljoprivredne proizvođače,
 • vrši prijem i obradau zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • uspostavlja, vodi i ažurira propisanu evidenciju i registar iz djelokruga rada,
 • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i razvoja,
 • ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada Službe,
 • po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo

Amir Mrkonjić, dipl. ing. rud.

+387 35 743 406

amir.mrkonjic@banovici.gov.ba

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045