Služba civilne i protivpožarne zaštite

VI STE OVDJE:/Služba civilne i protivpožarne zaštite
Služba civilne i protivpožarne zaštite2017-12-04T21:55:25+00:00

Služba civilne i protivpožarne zaštite

Nadležnost

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba Civilne i protivpožarne zaštite, pored gore navedenih poslova:
 • vrši upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • izrađuje godišnji i srednjoročni Plan materijalnog opremanja struktura CZ,
 • obezbjeđuje sigurnost i zaštitu tajnih podataka i Planova civilne zaštite,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine,
 • vrši provođenje mobilizacije građana i struktura CZ po naređenju Općinskog štaba CZ,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • izrađuje prijedlog Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u saradnji sa službama općine,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje Elaborat za izvođenje vježbi CZ u općini,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana u provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • vodi propisane službene evidencije u oblasti svoga djelokruga, izdaje uvjerenja o činjenicama iz tih evidencija,
 • izrađuje Informacije i Izvještaje o organizovanju, preduzimanju i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara,
 • organizuje stalno dežurstvo u centru za obavještavanje (prima i prenosi informacije vezane za akcije zaštite i spašavanja ljudi i MTS),
 • prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, vrši osmatranje, uzbunjivanje i upozoravanje građana, prenose naređenja općinskog Načelnika i općinskog štaba civilne zaštite, oglašavaju prestanak opasnosti te pripremaju i šalju izvještaje o preduzetim mjerama o provedenoj mobilizaciji i drugim mjerama i aktivnostima nadležnim organima vlasti, susjednim centrima, centru Kantona odnosno Federacije,
 • prati stanje u oblasti za koje je obrazovana i informiše Općinskog Načelnika i Kantonalnu i Federalnu upravu civilne zaštite,
 • izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti Civilne zaštite,
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara na području općione u skladu sa zakonom i drugim aktima,
 • provođenje protivpožarne zaštite na području općine,
 • izrađuje planove zaštite općine od požara i osigurava njihovu realizaciju za učešće službi za upravu općine,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizaciju Profesionalne vatrogasne jedinice, predlaže kadrovsku, materijalnu i tehničku popunjenost kao i uslove rada,
 • definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno usavršavanje i osposobljavanje pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice i drugih lica koji se bave vatrogastvom,
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica,
 • ostvaruje saradnju sa službama drugih općina po pitanju zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva,
 • vrši druge poslove u zaštiti od požara i vatrogastva koji su zakonom i drugim aktima stavljeni u nadležnost službe,
 • izrađuje plan zaštite od požara Općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu Općine,
 • učestvuje u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija koje se odrede u planu zaštite od požara općine, a koje mogu provoditi profesionalne vatrogasne jedinice,
 • opravka i servisiranje vatrogasnih vozila, motornih pumpi, vatrogasnih i izolacionih aparata i ostale vatrogasne opreme za vlastite potrebe i potrebe trećih lica,
 • gasi požar i spašava ljude i materijalna dobra ugrožena požarom i eksplozijom na otvorenom prostoru, šumske požare, požare na građevinama i materijalnim dobrima svih vlasnika gdje god se pojavi požar,
 • pruža tehničku pomoć u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u saobraćaju (cestovni, željeznički, zračni, jezerski i riječni), poplavama, spašavanju sa visina i drugim akcidentnim situacijama i nesrećama kojima vatrogasna jedinica može pomoći u spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara,
 • pruža odgovarajuću pomoć u spašavanju ljudi i materijalnih dobara kod postojanja stanja prirodne i druge nesreće,
 • organizuje kurseva i seminara za stručnu obuku i osposobljavanje za zaposlenike iz oblasti zaštite od požara,
 • vrši poslova stručno praktične obuke  građana iz oblasti zaštite od požara po utvrđenom programu,
 • pruža stručne pomoći preduzećima, zajednicama i privatnim poslodavcima radi otklanjanja nedostataka iz oblasti zaštite od požara,
 • izrađuje planova, pravilnika, elaborata i zapisnika iz oblasti zaštite od požara,
 • vršenje poslova vatrogasne zaštite, zaštite od poplava i drugih nepogoda za treća lica po ugovor,
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
 • po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik Načelnika Civilne i protivpožarne zaštite

Hasib Mujić, dipl. ing.

+387 35 743 470

hasib.mujic@banovici.gov.ba

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045