Stambeno komunalni poslovi

VI STE OVDJE:/Stambeno komunalni poslovi
Stambeno komunalni poslovi2017-12-04T21:55:23+00:00

Služba za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Nadležnost

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti, stambeno komunalne djelatnosti, vodoprivrede i saobraćaja,
 • stvara uslove i preduzima odgovarajuće mjere koje se odnose na uređenje, parkova, zelenih površina, grobalja, estetskog izgleda grada i drugih naselja,vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta koji su zakonom dati u nadležnost općine, parkirališta, pijace i drugih javnih  komunikacija,
 • vrši i prati izvršavanja stručnih poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdijevanja,
 • preduzima mjera zaštite čovjekove okolice od zagađenja, buke, zloupotrebe prirodnih izvora i unošenja štetnih materija u vazduh, vodu i zemljište,
 • vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća, priprema programe za poboljšanje komunalnih mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća,
 • priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz komunalne djelatnosti i drugih djelatnosti iz djelokruga rada Službe,
 • daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • priprema za Općinskog Načelnika i Općinsko vijeće propise, analitičko-informacione materijale i druge akte i materijale o pitanjima iz djelokruga službe,
 • izvršava i drugih stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti,individualne i zajedničke potrošnje,
 • u stambenoj oblasti vodi evidenciju svih stanova u stambenim zgradama,vrši povrat stanova, vrši izradu PS obrazaca,vodi evidenciju i donosi rješenja o prinudnoj upravi zgrade te vrši koordinaciju sa upraviteljom,
 • utvrđuje pravo na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i izuzetno materijalno obezbjeđenje i druge vidove socijalne zaštite,
 • realizuje prava prema korisnicima prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • vodi prvostepeni upravni postupak kojim se odlučuje o osnovnim dopunskim i drugim pravima boraca, šehida-poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca, članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica palih i umrlih boraca,
 • pruža pravnu pomoć i zastupa korisnike prava na boračko invalidsku zaštitu, sarađuje sa organizacionom jedinicom Fonda PIO, fonda za zdravstvenu zaštitu, stručnim timovima-komisijama preko kojih se utvrđuje i realizuju prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • brine se o namjenskom trošenju doznačenih sredstava i drugih vidova pomoći,
 • usklađuje rad sa Ministarstvom za boračka pitanja TK,
 • vodi propisane evidencija o korisnicima prava na BIZ, prati i ažurira sve promjene koje nastupe i blagovremeno prosljeđuje Ministarstvu za boračka pitanja TK,
 • izvršava i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja TK, koji se prenose na Službu,
 • prati ostvarivanja prava raseljenih lica,
 • utvrđuje potrebe za zbrinjavanje raseljenih lica,
 • utvrđuje nivo prijeko potrebnih radova i dovodi objekte za smještaj raseljenih lica u stanju upotrebljivosti,
 • vrši popis i vodi službenu evidenciju o raseljenim licima,
 • ostvaruje neophodnu saradnju iz svoje nadležnosti sa resornim Državnim, Federalnim i Kantonalnim Ministarstvom,
 • obavlja poslove obrazovanja, nauke, kulture, sporta informisanja, zdravstva , dječije, socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko invalidske zaštite, vjerskih zajednica, političkih organizacija, društvenih organizacija i udruženja građana iz nadležnosti općine,
 • ostvaruje saradnju i koordinaciju sa mjesnim zajednicama na području općine te pruža pomoć istim u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • vodi propisane službene evidencije  u oblastima iz svog djelokruga  i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • prati stanje u oblastima za koje je obrazovana i informiše Općinskog Načelnika  o tom stanju po sopstvenoj inicijativi ili na njegov zahtjev  i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
 • po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomočnik Načelnika za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Adem Mostarlić, dipl. ing. rud.
+387 35 743 452

adem.mostarlic@banovici.gov.ba

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045