Stručna služba načelnika

VI STE OVDJE:/Stručna služba načelnika
Stručna služba načelnika2017-12-04T21:55:25+00:00

Nadležnost

U skladu sa vrstom i prirodom poslova Stručna služba Općinskog Načelnika vrši stručne, protokolarne i informativne poslove za Općinskog Načelnika, i to:

 • priprema planove i programe rada Općinskog Načelnika i prati njihovo izvršavanje,
 • sarađuje i pruža pomoć općinskim službama za upravu u pripremanju materijala iz njihovog djelokruga rada za potrebe Općinskog Načelnika,
 • pruža stručnu pomoć Općinskom Načelniku u vršenju njegove funkcije,
 • obezbjeđuje dokumentacioni materijal i podatke potrebne za rad Općinskog Načelnika,
 • kompletira materijale i vrši druge organizacione i tehničke poslove vezane za održavanje sjednica i radnih dogovora Općinskog Načelnika,
 • evidentira i čuva originale, prepise i druga akta Općinskog Načelnika do predaje istih u arhivu općinskog organa uprave,
 • vrši protokolarne poslove vezane za rad Općinskog Načelnika, organizuje način prijema građana, njihovih predstavki kao i predstavnika organizacija i zajednica, analizira i ispituje pojave na koje se ukazuje u tim predstavkama,
 • vrši obradu i kontrolu podataka vezanih za rad Općinskog Načelnika,
 • nabavlja, zadužuje i čuva opremu, inventar i potrebni materijal koji se odnosi na rad Stručne službe i Općinskog Načelnika,
 • po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka koje organizuje Općinski Načelnik,
 • prati primjenjivanje zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Općinskog Načelnika i Stručne službe,
 • obavlja normativno – pravne poslove vezane za rad Općinskog Načelnika i Stručne službe općinskog Načelnika,
 • vrši provjeru usklađenosti svih materijala sa zakonskim i drugim propisima koji se od strane općinskih službi i drugih subjekata upućuju Općinskom Načelniku ili se putem Općinskog Načelnika upućuju Općinskom vijeću,
 • vodi protokol i arhiviranje službenih dokumenata i isprava za potrebe Općinskog Načelnika i Stručne službe Općinskog Načelnika do predaje istih u arhivu općinskog organa državne službe,
 • organizuje prijem i otpremu pošte iz djelokruga rada Općinskog Načelnika i Stručne službe,
 • obavlja druge stručne, tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na djelokrug rada Općinskog Načelnika, kao i sve druge poslove po zahtjevu i naređenju Općinskog Načelnika.

Rukovodilac Stručne Službe Općinskog Načelnika – Sekretar Općine

Samir Imamović, dipl. pravnik

+387 35 743 403

samir.imamovic@banovici.gov.ba

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045