+387 35 743 458

Nadležnost

 • priprema i donosi Statut Općine,
 • donosi Odluke, druge propise i opće akte iz nadležnosti Općine,
 • bira i smjenjuje Predsjedavajuceg Vijeća i njegovog zamjenika,
 • bira Sekretara Općinskog Vijeća, bira i razrješava Predsjednika i članove radnih tijela koje osniva Vijeće, kao i druga lica kada je to Zakonom i Statutom utvrđeno,
 • usvaja Budžet i Izvještaj o izvrsenju budžeta Općine na prijedlog Općinskog Načelnika,
 • donosi planove i programe razvoja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje koje nije obezbjedila kantonaina ili federalna vlast,
 • osniva Javna preduzeća, Javne Ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
 • raspisuje referendum,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Općine,
 • osniva općinske službe za upravu, utvrđuje djelokrug njihovog rada i daje saglasnost na unutrašnju organizaciju istih,
 • utvrđuje plate i druge naknade za Predsjedavajućeg općinskog vijeća, Zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća i Općinskog Načelnika,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta,
 • odlučuje o Inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i drugo,
 • donosi odluke o sticanju, otuđivanju i davanju u zakup imovine u vlasnistvu općine,
 • određuje koji je općinski organ nadlezan za drugostepeno upravno rješavanje, kada je u prvom stepenu rješavano na osnovu Statuta ili propisa općinskog Vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Općine, ako taj organ nije određen Statutom Općine,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom,
 • bira vijećnika koji ce u slučaju spriječenosti Općinskog Načelnika da vrsi svoju funkciju, mijenjati Općinskog Načelnika.

Sastav

Stranka Kandidati
SDA Nermin Delagić, Sanela Ikanović, Ševkija Lević, Munever Rizvić, Merima Hasanović, Miralem Gutić, Belma Brigić, Redžo Šehić, Mirnes Softić, Alisa Lapandić, Muris Brigić, Jasmin Behrić, Sifet Ikanović, Lejla Ćebić, Šehval Lapandić, Selma Dostović i Midhat Husić.
SDP Elvis Bebaković, Jasmin Mujić, Raza Bakalović i Mirnes Mujkić.
SBB Emrah Bećirović.
NEZAVISNI KANDIDAT Mehmed Mehić

Komisije

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda

 • Razmatra žalbe i predstavke građana koje se odnose na kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda ustanoveljenih medjunarodnim konvencijama čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina, Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Tuzlanskog kantona, koje isti upućuju komisiji ili neposredno podnose Vijeću i o tome obavještavaju podnosioce,
 • ispituje putem nadležnih organa osnovanost predstavki i žalbi,
 • u slučaju osnovanosti navoda iz predstavke, Komisija će o svim okolnostima slučaja pismenim putem obavijestiti Vijece, koje će ukoliko tokom razmatrauja dostavljene informacije, u okviru svoje nadležnosti, preduzeli odgovarajuće mjere odnosno sugerisati nadležnom organu preduzimanje na zakonu zasnovanih mjera,
 • u slučaju kada postupak ispitivanja i prikupljanja činjenica i podataka po predstavci traje duže od predviđenog roka, Komisija je dužna da u roku iz, predhodnog stava obavijesti podnosioca predstavke o toku rada na predstavci,
 • razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje pitanja i odgovornosti javnih dužnosnika, prema potrebi predlaže općinskom Vijecu ili drugim nadleznim organima i institucijama pokretanja postupka za utvrđivanje njihovih odgovornosti,
 • komisija u okviru svog djelokruga može vršiti anketiranje građana i zahtijevati od državnih organa i organizacija potrebna obavjestenja i podatke i pozivati njihove predstavnike da prisustvuju sjednici komisije i učestvuju u njenom radu,
 • komisija prilikom svog rada sarađuje sa kantonalnom komisijom, svim pravosudnim organima, organima uprave, privrednim društvima i drugim organizacijama i institucijama,
 • podnosi izvještaje o radu, svojim zapažanjima i prijedlozima za preduzimanje odredjenih radnji i potrebnih mjera općinskom Vijecu,
 • vrši i druge poslove i radnje utvrđene Poslovnikom općinskog Vijeca Banovići.

Komisija za izbor i imenovanja

 • Predlaže izbore i imenovanja, odnosno razrešavanje dužnosnika koje bira i imenuje općinsko Vijeće, ako Ustavom Federacije, Ustavom kantona, Statutom općine, Poslovnikom o radu ili drugim aktom Vijeća nije odredjeno da prijedlog podnosi drugi organ,
 • razmatra prijedloge i drugih predlagača za izbor i imenovanje kao i razrešenje dužnosnika i o tome daje mišljenje,
 • utvrđuje prijedlog za odlikovanja građana, pravnih subjekata i predlog za dodjelu nagrade-povelje u čast praznika opcine prema kriterijima koje propisuje Vijeće,
 • daje inicijativu za predlaganje priznanja drugim nadleznim organima,
 • komisija za odnose sa vjerskim zajednicama,
 • prati sprovođenje Zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje općinskom Vijeću i drugim organima mišljenje i prijedloge po pojedinim pitanjima iz odnosa državnih i drugih organa i vjerskih zajednica.

Mandatno imunitetska komisija

 • Razmatra pitanja u vezi sa mandatom vijećnika,
 • razmatra pitanja u vezi sa imunitetskim pravima vijećnika,
 • razmatra slučajeve verifikacije mandata vijećnika i prestanka mandata vijećnika,
 • prati postupanje nadležnih državnih organa u slučajevima određivanja pritvora za vijećnika ili za pokretanje krivičnog postupka i o tome informise Vijeće.

Komisija za ravnopravnost spolova

 • Sagledava i identifikuje probleme koji se pojavljuju u pogledu ravnopravnosti spolova u svim sferama života na području općine,
 • promoviše i u skladu sa mogućnostima štiti ravnopravnost spolova te ukazuje na direktnu ili indirektnu diskriminaciju zasnovanu na spolu,
 • sačinjava i odgovarajućim tijelima vlasti predlaže usvajanje planova, programa i drugih akata kojima se osigurava ravnopravna zastupljenost spolova, odnosno koji promoviraju ravnopravnost spolova na području općine,
 • promoviše ravnopravnost spolova u procesu upravljanja i odlučivanja, posebno u tijelima i institucijama vlasti, javnim službama, komisijama Vijeća i sl.,
 • u saradnji sa Komisijom za zastitu ljudskih prava i sloboda sagledava predstavke koje se odnose na kršenje ljudskih prava i sloboda iz domena ravnopravnosti spolova odnosno diskriminacije po osnovu spolne pripadnosti,
 • sarađuje sa sličnim tijelima i komisijama na naivou Kantona,
 • podnosi izvještaje o svom radu, zapažanjima kao i prijedloge za preduzimanje određenih mjera i radnji prema općinskom Vijeću.

Komisija za mlade

 • Sagledava i identifikuje probleme i potrebe mladih,
 • koordinira proces uspostavljanja i sprovodjenja omladinske politike na nivou općine,
 • sarađuje sa svim bitnim subjektima i tijelima vlasti na nivou općine u cilju afirmacije omladinske politike,
 • komunicira i saradjuje sa omladinskim organizacijama, udruzenjima i grupama na podrucju općine,
 • učestvuje u izradi akata opcinskih institucija i tijela koja se u potpunosti ili dijelom odnose na mlade,
 • prati realizaciju navedenih akata i ukazuje na probleme koji se pojavljuju u vezi sa realizacijom i sprovođenjem istih,
 • sarađuje sa sličnim komisijama i tijelima na nivou Kantona,
 • podnosi izvještaje o svom radu, zapažanjima kao i prijedloge za preduzimanje odredjenih radnji i mjera prema općinskom Vijeću.

Komisija za zaštitu životne sredine

 • Prati i razmatra pitanja i probleme koji se pojavljuju u vezi sa narušavanjem i ugrožavanjem životne sredine usljed zagađenja svim vrstama otpada ili otrovnim materijama te u vezi s tim ugrožavanja zdravlja ljudi i životinja,
 • ukazuje na pojave ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta usljed zagađenja,
 • predlaže općinskom Vijeću preduzimanje mjera i aktivnosti u cilju zaštite životne okoline, posebno u preventivnom dijelu kako bi se preduprijedilo zagađivanje životne okoline, odnosno isto prekinulo ukoliko su vec nastupile štetne posljedice,
 • podstiče rad službi i inspekcija u čijoj nadležnosti je zaštita životne sredine odnosno ekologija, utiče na jačanje njihove odgovornosti i efikasnosti u radu te vrši nadzor nad radom istih,
 • prati sprovođenje zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine,
 • vrši i druge poslove i aktivnosti u cilju predupređenja narušavanja životne sredine, odnosno u vezi s tim zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta na području općine Banovići.

Komisija za nadzor

 • Prati i razmatra opća pitanja u vezi s provođenjem utvrđene politike za izvršavanje zakona, općih akata i drugih propisa, raspolaganjem državnim sredstvima i zaštitom državne imovine na području općine kao i načinom ostvarivanja prava i dužnosti, državnih i drugih pravnih subjekata,
 • ukazuje na pojave neekonomskog i neracionalnog upravljanja državnim sredstvima i zloupotrebe njihovog koristenja,
 • predlaže općinskom Vijeću donošenje mjera radi zaštite svih oblika svojine i otklanjanja eventualnih štetnih pojava,
 • vrši nadzor nad radom državnih organa, organizacija i nosilaca funkcija u cilju obezbjeđenja javnosti i odgovornosti,
 • podstiče rad ostalih organa nadzora i njihovu međusobnu saradnju, utiče na jačanje njihove odgovornosti i efikasnosti u vršenju nadzora u cjelini i uspostavljanju pravne sigurnosti i afirmaciji pravne države,
 • ukazuje oćcinskom Vijecu na pojave kršenja zakona, drugih propisa i općih akata i normi poslovnog morala a koje mogu imati šire i nesagledive posljedice,
 • u svom radu komisija sarađuje sa ombudsmanima, finansijskom policijom i drugim državnim organima, općinskim pravobraniocem i o svom radu i zapažanju obavjestava općinsko Vijeće.

Komisija za statutarna pitanja i propise

 • Prati, razmatra i analizira donošenje Stauta općine i Poslovnika Vijeća i potrebu njihove daljnje naknade i dogradnje, razmatra mišljenja i prijedloge statutarne prirode upućene Vijeću općine, razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta općine sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Tuzlanskog kantona i drugih propisa,
 • predlaže Vijeću da pokrene postupke za promjenu Statuta općine i Poslovnika Vijeća te razmatra i utvrđuje prijedlog Statuta općine i Poslovnika Vijeća,
 • razmatra inicijative za donošenje odluka i opštih akata Vijeća,
 • razmatra usklađenost odluka i opštih akata Vijeća sa Ustavom, Zakonom i Statutom,
 • daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedlog akata koje razmatra,
 • razmatra prijedloge za davanje autenticnih tumačenja odluka ili drugih akata Vijeća, te utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja,
 • razmatra opšta akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje Vijeće daje saglasnost, i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,
 • razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut i druga akta Vijeća općine,
 • obavlja i druge poslove utvrdjene Poslovnikom o redu općinskog Vijeća.