Javni poziv organizacijama civilnog društva za podršku unapređenju ekonomskog položaja žena

Za organizacije civilnog društa sa područja opštine Banovići raspisan je Javni poziv koji se odnosi na podršku unapređenju ekonomskog položaja žena, odnosno ravnopravnosti spolova. Javni poziv je raspisalo udruženje građana „Nešto više“ u okviru projekta “Podrška izradi Gender akcijskih planova (GAPova) u šest lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine“ koji podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.

Projekti koji se apliciraju moraju biti u skladu sa Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine i drugim pozitivnim praksama.

Potencijalni aplikanti sa područja Banovića, za više informacija mogu kontaktirati Selmeta Husanovića, koordinatora Gender akcionog plana lično u prostorijama Općine Banovići kancelarija broj 31 ili putem telefona na broj: 035 743 410.

Sredstva

Iznos sredstava koja se traže u projektnom prijedlogu ne može biti manji od 5.000 KM niti veći od 10.000 KM, ne uključujući doprinos Aplikanta. Maksimalan iznos budžeta može da bude 11.000 KM – 10.000 KM sredstava od UG “Nešto Više” + 10% učešća Aplikanta.

Podnosioci projektnih prijedloga moraju osigurati najmanje 10% sredstava u novcu/robama/uslugama od ukupno traženog iznosa. Projekti trebaju trajati maksimalno četiri (4) mjeseca i moraju biti implementirani u periodu jun – oktobar 2020.godine.

Početak projekta podrazumijeva datum potpisivanja ugovora koje se očekuje u junu mjesecu 2020. godine, a projekat se završava kada se dostave završni narativni i finansijski izvještaji.

Tokom implementacije projekata, jedina osoba iz organizacije će biti coordinator/ica i biti će odgovorna za implementaciju, upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje prema UG “Nešto Više”.

Iznosi za angažovanje personala (naknada za projekat koordinatora ili računovođe) kao i iznosi administrativnih troskova granta (troškovi zakupa kancelarije, režijski troškovi, kancelarijski material, fax/telefon/internet, bankovna provizija itd.)  ne premašuju 30%  od ukupnog iznosa budžeta projekta.

Lokacija

Projekti moraju biti implementiran na području lokalnih zajednica Banovići, Cazin, Han Pijesak, Rogatica, Teslić i Živinice, odnosno korisnici/e projekta moraju biti stanovnici navedenih lokalnih zajednica. Za svaku zajednicu će biti podržan jedan projektni prijedlog.

Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije osnovane prema važećim zakonima o udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine, čije se sjedište nalazi u jednoj od nabrojanih lokalnih zajednica odnosno aktivno provode svoje aktivnosti u toj zajednici.

Podnosilac može predati više od jednog projektnog prijedloga sa odvojenim prijavnim formularima i dokumentacijom za svakog od njih, a finansirati će se samo jedan uspješno ocijenjen i odabran projekat.

INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Rok za prijavu: Nedjelja, 14.06.2020. do 17:00h

Način dostave: Elektronski u pdf formatu

Adresa za dostavu: [email protected]

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila [email protected] najkasnije do 12.06.2020. do 12:00h ili radnim danima od 12:00 do 14:00h na broj telefona 066 711 274

U slučaju potrebe, rok za prijem aplikacija može biti produžen.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

-Projektni prijedlog (potpisano i ovjereno pečatom aplikanta); DOWNLOAD

-Budžet projekta sa detaljnim narativom/opisom svake pojedinačne stavke (potpisano i ovjereno pečatom aplikanta i u excel dokumentu sa formulama); DOWNLOAD

– Izjava o podobnosti potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena pečatom aplikanta; DOWNLOAD

-Kopija rješenje nadležnog organa o registraciji aplikanta i identifikacijski broj aplikanta;

-Kopija završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu (dokument Bilans stanja i Bilans uspjeha), koji je ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *