Kolegij Općinskog vijeća Banovići utvrdio termin održavanja 13. redovne sjednice Vijeća – sjednica zakazana za 16. decembar

Održana je redovna sjednica Kolegija Općinskog vijeća Banovići na kojoj je utvrđen dnevni red za 13. redovnu sjednicu Vijeća, kao i termin njenog održavanja. Prihvaćen je dnevni red od 17 tačaka, a sjednica je zakazana za četvrtak, 16. decembar. Održat će se u BKC-u sa početkom u 16 sati.

Vijeće bi na zakazanoj sjednici trebalo razmatrati Prijedlog budžeta općine Banovići za 2022. godinu, kao i Prijedlog Odluke o njegovom izvršenju. Pred vijećnicima će se naći i Izvještaj o izvršenju budžeta Općine za prvih 9 mjeseci tekuće godine.

Dnevnim redom, između ostalog, planirano je i razmatranje: Prijedloga Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići, Prijedloga Programa rada Vijeća za 2022. godinu te Prijedloga Rješenja za imenovanje tima za izradu Programa javnih investicija općine Banovići.

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje Prijedloga budžeta općine Banovići za 2022. godinu,
 2. Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršenju budžeta općine Banovići za 2022. godinu,
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za I-IX. 2021. godine,
 4. Razmatranje Prijedloga Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići,
 5. Razmatranje Prijedloga Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu,
 6. Razmatranje Prijedloga Rješenja za imenovanje tima za izradu Programa javnih investicija općine Banovići,
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnine u vlasništvu općine Banovići putem javnog konkursa – parcela 63/2 k.o. Omazići,
 8. Razmatranje Prijedloga Odluke o Planu parcelacije, lokalitet lijeva strana ulice Litva – II faza,
 9. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana parcelacije naselje Stražbenica (parcela 168/40 k.o. Podgorje),
 10. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i asfaltiranje ceste, dionica: Stare kuće – Husanovići, općina Banovići,
 11. Razmatranje Prijedloga Odluke o odjavi identifikacionog broja Općinskog vijeća,
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području općine Banovići,
 13. Razmatranje Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o određivanju lokacija javnih parking prostora na području općine Banovići,
 14. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o održavanju i organizaciji javnih parking prostora na području općine Banovići,
 15. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korištenje i održavanje javnih parking prostora,
 16. Razmatranje Zahtjeva Porezne ispostave Banovići,
 17. Razmatranje Informacije o saradnji Službe civilne i protivpožarne zaštite sa KUCZ.