Kolegij Općinskog vijeća Banovići utvrdio termin održavanja svečane i redovne sjednice – svečana sjednica zakazana za 28. februar, a redovna za 3. mart

Zasjedao je Kolegij Općinskog vijeća Banovići, održana je 21. redovna sjednica. Na istoj, razmatran je i usvojen termin održavanja svečane sjednice Vijeća koja će biti upriličena u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Također, usvojen je i dnevni red za 15. redovnu sjednicu, zakazanu za 3. mart.

Svečana sjednica OV Banovići održat će se u ponedjeljak, 28. februara, u sali iznad Radio Banovića sa početkom u 14 sati. Na dnevnom redu redovne sjednice Vijeća naći će se nekoliko informacija, te planovi poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač (suosnivač) Općina.

Pred vijećnicima će se naći izvještaji o radu: općinskog načelnika i općinskog organa uprave, o implementaciji Programa javnih investicija, o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe općine Banovići i Izvještaj o radu Komisije za obilježavanje značajnih datuma i događaja – sve za 2021. godinu. Vijeće će razmatrati i planove poslovanja javnih preduzeća: Vodovod i kanalizacija, Komunalno, Toplana i Eko-Sep, za 2022..

DNEVNI RED 15. REDOVNE SJEDNICE OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Izvještaja o radu općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2021. godinu,
 2. Razmatranje Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija za 2021. godinu,
 3. Razmatranje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe općine Banovići za 2021. godinu,
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za obilježavanje značajnih datuma i događaja za 2021. godinu,
 5. Razmatranje Plana poslovanja JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za 2022. godinu,
 6. Razmatranje Plana poslovanja JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići za 2022. godinu,
 7. Razmatranje Plana poslovanja JP „Toplana“ d.o.o. Banovići za 2022. godinu,
 8. Razmatranje Plana poslovanja JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice za 2022. godinu,
 9. Razmatranje Prijedloga plana i programa za komunalnu uslugu održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2022. godinu,
 10. Razmatranje Prijedloga plana i programa za ljetno održavanje cesta na području općine Banovići za 2022. godinu,
 11. Razmatranje Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području općine Banovići,
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o načinu i uslovima  prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa – licitacije na lokalitetu „Poslovna zona Sadnice“ u Banovićima, označenog kao parcele broj: 803/34, 803/35, 803/36, 803/37, 803/38 i 803/43 sve KO Banovići Selo,
 13. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana parcelacije naselje Bagremik-Podgorje,
 14. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana parcelacije na lokalitetu „Pranići“ u Banovićima,
 15. Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni i pribavljanju nekretnina bez naknade, u odnosu na parcele broj: 179/14 KO Podgorje i 288/1 i 288/2 KO Banovići,
 16. Razmatranje Informacije o radu Općinskog vijeća za 2021. godinu sa detaljnom informacijom o pokrenutim vjećničkim pitanjima i inicijativama,
 17. Razmatranje Informacije o podsticajnim mjerama i projektima iz oblasti poduzetništva na području općine Banovići,
 18. Razmatranje Informacije o ostvarenim općinskim i kantonalnim podsticajima i projektima iz oblasti poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini.