Kolegij Općinskog vijeća zakazao devetu redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići zakazana je 22. jula 2021. godinu u 16 sati a vijećnici će razmatrati osamnaest tačaka dnevnog reda, koje je utvrdio Kolegij na jučer održanoj desetoj redovnoj sjednici.

Na dnevnom redu dominiraju teme iz oblasti Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, odnosno vijećnici će razmatrati čak devet tačaka iz ove oblasti.

Dnevni red:

 1. Razmatranje Prijedloga “Urbanističkog plana za urbano područje Banovići za period 2021 – 2038. godine”,
 2. Razmatranje Nacrta regulacionog plana lokaliteta Zlača,
 3. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta na lokalitetu kod Stadiona, ulica Armije BiH u Banovićima,
 4. Razmatranje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK Banovići, sa tekstom javnog oglasa i rješenjem o imenovanju komisije za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom za imenovanje člana OIK Banovići ,
 5. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju    elektroenergetskog objekta: “STS-B 10(20)/,4 kV Mrgan 1, sa priključnim 10(20) kv dalekovodom,
 6. Razmatranje Prijedloga zaključka o ispravci greške u imenu oca nosioca prava u rješenju Općinskog vijeća Banovići broj:16-02-18/03 od 31.01.2003. godine,
 7. Razmatranje Prijedloga zaključka o ispravci greške u prezimenu u rješenju     Općinskog vijeća Banovići broj:16-02-18/03 od 31.01.2003. godine,
 8. Razmatranje Prijedloga odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Općine Banovići,
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje,
 10. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Plana parcelacije (lijeva strana ulice Litva),
 11. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Plana parcelacije ulica Jelah (parcela 1163 KO Grivice),
 12. Razmatranje Prijedloga odluke o zamjeni nekretnina,
 13. Razmatranje Prijedloga odluke o zamjeni nekretnina u K.O.Repnik,
 14. Razmatranje Prijedloga odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno -socijalno stanovanje,
 15. Razmatranje Prijedloga odluke o visini zakupnine stambenih jedinica koje će se adaptirati u okviru CEB II Projekta “Zatvaranje  kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” – Projekat Općina Banovići,
 16. Razmatranje Izvještaja o održavanju cesta i javnih površina u zimskim uslovima na području Općine Banovići za 2020/2021. godinu,
 17. Razmatranje Informacije o radu Općinskog vijeća za 2020. godinu i
 18. Razmatranje Informacije o ostvarenim Kantonalnim novčanim podsticajima iz oblasti poljoprivrede na području Općine Banovići za 2020. godinu.