Očitovanje Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Banovići povodom novonastale situacije vezane za rad Vijeća

Komisija za statut i propise Općinskog vijeća Banovići je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj 04.08.2023. godine razmatrala novonastalu situciju vezanu za rad OV Banovići. Tom prilikom usvojila je zaključak od 7 tačaka kojim je potvrđeno da su odluke predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići Roberta Lapčevića i Kolegija OV Banovići, a u vezi sa Inicijativom 14 vijećnika u Vijeću za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o Inicijativi za donošenje Odluke za opoziv općinskog načelnika, u skladu sa Statutom općine Banovići, Poslovnikom o radu OV Banovići, Zakonom o principima lokalne samouprave i Zakonom izboru, prestanku mandata i opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH.