Održana 2. redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Banovići

Zasjedao je Općinski štab civilne zaštite Banovići, održana je 2. redovna sjednica na kojoj je razmatran dnevni red od četiri tačke. Na istoj je usvojen Godišnji izvještaj o raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini. U prošloj godini uglavnom se radilo na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, odnosno urađeno je čišćenje i proširenje korita rijeka Ostrožnja i Draganja te sanacija klizišta Brezici. Tokom prošle godine nabavljeno je i vozilo za potrebe Civilne i protiv požarne zaštite općine Banovići, a riječ je o grantu KUCZ Tuzla.

Članovi Štaba dali su pozitivno mišljenje na Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Banovići za period 2024.- 2029. godina. Prema riječima načelnika Štaba Fuada Brigića, radi se o važnom dokumentu čije je usvajanje preduslov da se mogu kandidirati projekti prema višim nivoima, Kantonalnoj i Federalnoj upravi civilne zaštite. Ovaj dokument je davno pripremljen i isti nije usvojen zbog nerada Općinskog vijeća koje je nadležno za donošenje navedenog akta. Također, data je suglasnost Službi civilne i protiv požarne zaštite na utrošak sredstava za sanaciju skloništa u 2024. godini kako bi se ista privela svrsi, odnosno dovela u red i mogla koristiti u slučaju potrebe.