Održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (foto i video)

Prvi do 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići posvećen je razmatranju izvještaja o radu za 2022. godinu, i to: Izvještaja o radu općinskog načelnika i općinskog organa uprave, Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija, o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskog organa državne službe i Komisije za obilježavanje značajnih datuma i događaja. Navedeni izvještaji dobili su većinsku podršku vijećnika.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića, u prošloj godini realiziran je najveći dio planiranih aktivnosti kada je u pitanju rad načelnika i općinskog organa uprave. Ostvareno je rekordno ostvarenje budžeta Općine od preko 12 miliona konvertibilnih maraka i zabilježena su značajna ulaganja. Iz Programa javnih investicija implementirano je 36 projekata u 11 mjesnih zajednica.

U nastavku sjednice, podršku Vijeća dobili su planovi poslovanja banovićkih javnih preduzeća: „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalno“, „Toplana“ i JP „Eko-Sep“ Živinice. Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju gradske pijace/tržnice sa pripadajućim vanjskim uređenjem, a većinsku podršku dobili su i Plan i Program komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina i Plan i Program održavanja cesta na području općine Banovići, za 2023. godinu.

Na 26. redovnoj sjednici OV Banovići razmatrane su, između ostalog, i informacije o radu Općinskog vijeća sa detaljnom informacijom o pokrenutim vijećničkim pitanjima i inicijativama i informacije o zaštiti od požara na području općine Banovići, za 2022. godinu.