Općinsko vijeće: Netransparentno trošenje budžetskih sredstava u 2020. godini

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu bio je u fokusu rada šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići koja je održana jučer. Nakon rasprave Općinsko vijeće nije usvojilo razmatrani izvještaj a u diskusiji vijećnika moglo se čuti nekoliko razloga za nezadovoljstvo, što je kao predlagač prokomentarisao i općinski načelnik dr. Bego Gutić nakon sjednice.

-„Iz diskusije nekoliko općinskih vijećnika čulo se da se radilo o netransparentnom trošenju budžetskog novca u 2020. godini s jedne strane i s druge strane je navedeno da je postojalo nekoliko primjedbi na infrastrukturne projekte koji su finansirani iz budžeta u prošloj godini, gdje je naveden projekat uređenja puta Odorovići na području općine Živinice“, – kazao je načelnik Gutić i naglasio da je Zakon o principima lokalne samouprave jasno definisao ovlaštenja Općinskog načelnika u skladu sa granicama općine u okviru kojih obavlja svoju funkciju a u ovom slučaju se izašlo se iz tih okvira. Također je naveo da je stvoren značajan dio finansijskih obaveza u 2020. godini koje su pale na teret isplate iz Budžeta za 2021. godinu.

Kada su u pitanju finasijski izvještaji, razmatran je i način trošenja sredstava iz budžetske rezerve u 2020.godini koja je realizovana u iznosu od 125 hiljada KM ili 62% od planiranog iznosa. Najveći pojedinačni iznos sredstava iz budžetske rezerve realizovan je za nabavku zaštitinih maski za građane Banovića u iznosu od oko 28 hiljada KM, te nekoliko tranši JZU „Dom zdravlja“ Banovići za potrebe nabavke zaštitne opreme u godini koju je obilježio početak pandemije koronavirusa.

Izvještaj o korištenju budžetske rezerve u 2020. godini usvojen je većinom glasova općinskih vijećnika, dok naredna tačka u okviru koje je razmatran Izvještaj o stanju i održavanju javne rasvjete na području općine Banovići nije dobio potrebnu većinu, ali je u okviru ove tačke usvojen Zaključak kojim se zahtjeva da se Općinskom vijeću dostavi na uvid okvirni sporazum za nabavku usluge „Redovno elektro održavanje javne rasvjete i objekata Općine“ sa svim njegovim sastavnim dijelovima.

Javna preduzeća i ustanove

Na jučerašnjoj sjednici nakon razmatranja je i usvojena predložena odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine, odbora za reviziju i nadzornih odbora u javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Banovići, sa tekstom javnog oglasa i zaključcima, kao i imenovana komisija za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom.

-„Radi se o redovnoj proceduri s obzirom da dosadašnjim članovima ističe mandat u maju 2021. godine, te u skladu sa Zakon o privrednim društvima potrebno je raspisati javni oglas kako bi se na vrijeme izabrali novi članovi“, – kazao je načelnik Gutić.

Također je usvojen ponuđeni prijedlog o razrješenju člana privremenog Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad” Banovići i imenovan novi član privremenog Upravnog odbora.

Općinska izborna komisija

Potrebnu većinu glasova vijećnika jučer nije dobila predložena odluka o razrješenju predsjednice i člana Općinske izborne komisije Banovići, ali je usvojena odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK-a koji je prethodno razrješen na lični zahtjev.

Općinsko vijeće razmatralo je i nekoliko tačaka iz oblasti urbanizma, geodetskih i imovinsko pravnih oblasti. Usvojena je Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, označenog kao parcela broj: 127 K.O. Bučik Gornji, Zaključak o ispravci imena u Rješenju Općinskog vijeća Banovići broj: 16-02-18/03 od 31.03.2003. godine, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za proširenje PK Grivice i Odluka o usvajanju plana parcelacije-naselje Podgorje, parcela broj: 169/24 K.O. Podgorje.

-„Jednom od odluka iz oblasti imovinsko pravne prirode koja je usvojena na šestoj redovnoj sjednici, stvaraju se preduslovi za rješavanje pitanja mezarja u mjesnoj zajednici Podgorje, obzirom da postojeće mezarje trenutno opslužuje dvije mjesne zajednice i već je kapacitet iscrpljen, postoji još samo nekoliko grobnih mjesta te smo žurno krenuli u ovu aktivnost i očekujemo da u narednih nekoliko mjeseci okončamo ovu proceduru“, – naveo je načelnik Gutić komentarišući jučerašnju sjednicu Općinskog vijeća.

Vijećnici su primili k znanju i nekoliko informacija iz domena rada organa uprave.

Formiran novi klub vijećnika

U Općinskom vijeću Banovići jučer je ozvanično formirnje novog kluba vijećnika pod nazivom „Narodni klub vijećnika“ kojeg čine jedna vijećnica SBB-a i jedan vijećnik koji je mandat osvojio ispred SD BiH.

Općinski načelnik ne očekuje značajne promjene kada je u pitanju politička scena u Banovićima. –„ Očekujem konstruktivnu saradnju sa novoformiranim Narodnim klubom vijećnika, kao i da će oni raditi zajedno sa Općinskim načelnikom i većinom u Općinskom vijeću u najboljem interesu svih građana općine Banovići“, – naveo je načelnik Gutić.