Kolegij Općinskog vijeća Banovići održao je jučer 5. sjednicu na kojoj je utvrđen dnevni red i termin za održavanje sjednice Općinskog vijeća. Peta redovna sjednica Općinskog vijeća održat će se 31. marta 2021. godine (srijeda) sa početkom u 16 sati.

Vijećnici će na sjednici razmatrati 38 tačaka dnevnog reda, kako slijede:

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2020. godinu,
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Općinske izborne komisije za 2020. godinu,
 3. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju člana OIK-e,
 4. Razmatranje Prijedloga rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja“ Banovići,
 5. Razmatranje Prijedloga rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU “Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
 6. Razmatranje Prijedloga rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad“ Banovići,
 7. Razmatranje Prijedloga rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići,
 8. Razmatranje Prijedloga rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU “Dječije obdanište“ Banovići,
 9. Razmatranje Prijedloga rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU “Javna biblioteka“ Banovići,
 10. Razmatranje Prijedloga rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU “Sportsko kulturni centar“ Banovići,
 11. Razmatranje Prijedloga odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama, sa tekstom javnog oglasa,
 12. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju komisije za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama,
 13. Razmatranje Prijedloga odluke o kriterijima za imenovanje u Upravni odbor JZU “Dom zdravlja“ Banovići,
 14. Razmatranje nacrta urbanističkog plana za urbarno područje Banovići za period 2021.-2038. godina,
 15. Razmatranje Prijedloga odluke o određivanju naselja i njihovih naziva u obuhvatu naseljenih mjesta, potvrđivanje ulica, trgova i poslovnih zona, označavanju naseljenih mjesta, naselja i ulica njihovim nazivima, te numerisanju objekata na području općine Banovići,
 16. Razmatranje Prijedloga odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje bez naknade JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.Banovići, (infrastrukturni objekat vodovodna mreža u poslovnoj zoni Sadnice),
 17. Razmatranje Prijedloga odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje, korištenje i održavanje JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići bez prava na otuđenje slijedeće stalno sredstvo (infrastrukturni objekat-kanalizaciona mreža u poslovnoj zoni Sadnice),
 18. Razmatranje Prijedloga odluke o ustupanju stalnog sredstva bez naknade na upravljanje, korištenje i održavanje JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići bez prava na otuđenje slijedeće stalno sredstvo (infrastrukturni objekat-distribucioni cjevovod pitke vode Stražbenica-poslovna zona Sadnice),
 19. Razmatranje Prijedloga odluke o određivanju lokacije za izmještanje Spomen obilježja NOR-a u naselju Bučik Gornji,
 20. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta “ Transfomatorske stanice KSF 10 (20)/04 kV Zona B1, sa priključnim srednjonaponskim 10 (20) kV vodom“ općina Banovići,
 21. Razmatranje Prijedloga odluke o privremenom korištenju Javnih površina i visini naknade na području općine Banovići,
 22. Razmatranje Prijedloga odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Općine Banovići,
 23. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU “Javna biblioteka“ Banovići za 2020. godinu sa uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 24. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2020.godinu JU “Dječije obdanište“ Banovići,
 25. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU “Centar za kulturu i informisanje“ Banovići za 2020. godinu,
 26. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za 2020. godinu,
 27. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2020.godinu JU “Sportsko kulturni centar“ Banovići,
 28. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU “Centar za socijalni rad“Banovići za 2020. godinu,
 29. Razmatranje Izvještaja o radu Odsjeka za inspekcije za 2020. godinu,
 30. Razmatranje Programa rada JU “Javna biblioteka“ Banovići za 2021. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 31. Razmatranje Programa rada JU “Dječije obdanište“ Banovići za 2021. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 32. Razmatranje Programa rada JU “Centar za kulturu i informisanje“ Banovići za 2021. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 33. Razmatranje Programa rada JU “Centar za socijalni rad“ Banovići za 2021. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 34. Razmatranje zasebnog Programa rada Odsjeka za inspekcije za 2021. godinu,
 35. Razmatranje Izjašnjenja Nadzornog odbora JP “Toplana“ d.o.o. Banovići po zaključku Općinskog vijeća broj:01-04-93/21 od 04.02.2021.godine,
 36. Razmatranje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Banovići za 2020. godinu,
 37. Razmatranje Informacije o radu Porezne ispostave Banovići za 2020. godinu,
 38. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti PU Banovići na području općine Banovići za period januar -decembar 2020. godine.