Pravobranilaštvo

Nadležnost

  • Općinsko pravobranilaštvo vrši poslove zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Banovići, javnih preduzeća Općine, Mjesnih zajednica i drugih pravnih osoba koje po zakonu, osniva Općina Banovići. Zastupa Općinu pred sudom i drugim drzavnim organima u sudskim postupcima.

Općinski pravobranilac
Fikreta Kerić – Tagić, dipl. pravnik

+387 35 743 406

[email protected]