Nacrt odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi

Općinsko vijeće Banovići prihvatilo je nacrt  odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi i ostavljen je rok od 30 dana da se ista dostavi u prijdlogu Općinskom vijeću na usvajanje.

Nacrt odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi možete preuzeti OVDJE.

U ostavljenom roku, svoje sugestije, prijedloge ili primjedbe možete uputiti Službi za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar u obliku pisanog dokumenta, lično u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sali) ili usmeno na zapisnik, putem pošte na adresu: ulica Alije Dostovića br.1. 75290 Banovići, ili na e-mail adresu: [email protected]

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.