U četvrtak zasjeda Općinsko vijeće Banovići

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija zakazana je 24. redovna sjednica koja će se održati u četvrtak, 28.02.2019. godine sa početkom u 10 sati. Na sjednici će se razmatrati šesnaest tačaka dnevnog reda i to kako slijedi:

 1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2018. godinu,
 2. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe Općine Banovići za 2018. godinu,
 3. Prijedlog statuta o izmjenama i dopunama Statuta JZU „Dom zdravlja“ Banovići,
 4. Prijedlog pravilnika o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Banovići za podsticajne proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka u 2019. godini,
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju pogodnosti za investiranje u obuhvatu poslovne zone „Sadnice“ na području općine Banovići,
 6. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za korištenje građevinskog zemljišta,
 7. Prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju ceste u naselju VII sektor u ulici Ljiljana u okviru projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u MZ Grad II, dionica ulica Ljiljana sa krakom“,
 8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta zgrada društvene zaštite djece sa pripadajućim zemljištem JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 9. Prijedlog plana i programa komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2019. godinu,
 10. Prijedlog plana i programa za ljetno održavanje cesta na području općine Banovići za 2019. godinu,
 11. Prijedlog akcionog plana za djecu općine Banovići za period 2019-2021. godina,
 12. Davanje saglasnosti na cijene komunalne usluge:
 13. a) Plan i program ljetnog održavanja cesta na području općine Banovići za 2019. godinu,
 14. b) Dio plana i programa komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2019. godinu, a koji se odnosi na održavanje i uređenje šehidskih obilježja na području općine Banovići (poglavlje 3.9)
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izradu nacrta/prijedloga statuta Općine Banovići i poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići,
 16. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju radne grupe broj: 10/01-02266/11 od 30.11.2011. godine,
 17. Zahtjev za davanje stava o postupanju u predmetu broj: 127 O P 067554 17 P,
 18. Informacija o uspostavi centra za razvoj inkluzivnih praksi sa opisom djelatnosti centra, stručnog tima i mobilnih stručnih timova u centru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *