Za 17. oktobar zakazana 22. redovna sjednica OV Banovići

Održana je sjednica Kolegija Općinskog vijeća Banovići na kojoj je utvrđen termin održavanja 22. redovne sjednice Vijeća. Sjednica je zakazana za ponedjeljak, 17. oktobar 2022. godine, a održat će se u multimedijalnoj Sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Na istoj će se razmatrati 11 tačaka.

Na 22. redovnoj sjednice OV Banovići razmatrat će se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač općina Banovići. Pred vijećnicima će se naći i Operativni program održavanja cesta u zimskim uvjetima  te nekoliko informacija: Informacija o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada, o stanju u oblasti kulture, informacije o stanju u oblasti sporta i obrazovanja te o poduzetim mjerama zaštite i spašavanja na području općine Banovići.

DNEVNI RED 21. REDOVNE SJEDNICE OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač općina Banovići („Sl. glasnik općine Banovići 8/14 i 12/21).
 2. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju plana parcelacije na lokalitetu Stražbenica (parcela k.č. broj: 168/33 KO Podgorje),
 3. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju plana parcelacije ulica 10. septembar (parcela k.č. broj: 599/33 KO Banovići grad),
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju plana parcelacije Podgorje (parcela k.č. broj: 170/46 KO Podgorje).
 5. Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za korištenje namjenskih sredstava,
 6. Razmatranje Informacije o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada sa područja općine Banovići,
 7. Razmatranje Operativnog programa održavanja cesta u zimskim uvjetima na području općine Banovići za 2022./2023. godinu,
 8. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture s osvrtom na društvena dešavanja u toku godine na području općine Banovići,
 9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta u toku godine,
 10. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti obrazovanja i početku školske 2022./2023. godine na području općine Banovići,
 11. Razmatranje informacije o poduzetim mjerama zaštite i spašavanja na području općine Banovići.