Za četvrtak, 3. februar zakazana redovna sjednica OV Banovići

Zasjedao je Kolegij Općinskog vijeća Banovići, održana je 19. redovna sjednica. Članovi Kolegija utvrdili su dnevni red za 14. sjednicu Općinskog vijeća i termin njenog održavanja. Sjednica je zakazana za četvrtak, 3. februar, a održat će se u BKC-u sa početkom u 16 sati.

Prema utvrđenom dnevnom redu Vijeće bi trebalo razmatrati 18 tačaka i najveći dio njih odnosi se na programe rada za 2022. godinu. Pred vijećnicima će se naći Plan /Program rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave te programi rada svih javnih ustanova. Također, trebali bi razmatrati i Prijedlog Programa javnih investicija općine Banovići za period 2022.-2024. godina.

DNEVNI RED ZA 14. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI:

 1. Plan/Program rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave općine Banovići za 2022. godinu,
 2. Razmatranje Prijedloga Programa javnih investicija općine Banovići za period 2022.-2024. godina,
 3. Razmatranje Programa rada JU „Centar za socijalni rad“ Banovići za 2022. godinu sa finansijskim planom,
 4. Razmatranje Programa rada JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići za 2022. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 5. Razmatranje Programa rada JU „Dječije obdanište“ Banovići za 2022. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 6. Razmatranje Programa rada JU „Sportsko-kulturni centar“ Banovići za 2022. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 7. Razmatranje Programa rada JU „Javna biblioteka“ Banovići za 2022. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 8. Razmatranje Programa rada JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za 2022. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 9. Razmatranje Programa rada i plana finansijskog poslovanja JZU „Dom zdravlja“ Banovići za 2022. godinu,
 10. Razmatranje Prijedloga Odluke o promjeni statusa nepokretnosti označene kao parcela broj: 2025/2 K.O. Grivice,
 11. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju kaptaža, izgradnju rezervoara i distributivne mreže u naselju Odžak, općina Banovići,
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene u 2021. godini,
 13. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2022. godini,
 14. Razmatranje Prijedloga Odluke o komunalnim taksama,
 15. Razmatranje Prijedloga Rješenja o imenovanju komisije za organizovanje i sprovođenje izbora za organe mjesnih zajednica na području općine Banovići,
 16. Razmatranje Izvještaja o ljetnom održavanju cesta na području općine Banovići za 2021. godinu,
 17. Razmatranje Izvještaja o komunalnoj usluzi održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2021. godinu,
 18. Informacija o izvršenim aktivnostima na deminiranju rizičnih površina od mina i uklanjanju NUS-a na području općine Banovići u toku 2021. godine,