Za sedmi april zakazana  redovna sjednica OV Banovići

Zasjedao je Kolegij Općinskog vijeća Banovići, utvrđen je termin održavanja 16. redovne sjednica Vijeća. Sjednica je zakazana za četvrtak, 7. april, a održat će se u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Dogovoren je i dnevni red od 13 tačaka koji će se naći pred vijećnicima.

Dnevnim redom planirano je razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine i korištenju budžetske rezerve te Izvještaja o radu Općinskog štaba civilne zaštite, sve za 2021. godinu. Između ostalog, planirano je i razmatrane: Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti JP “Eko-Sep“ d.o.o. Živinice za prolaz i gradnju pristupne saobraćajnice za regionalnu sanitarnu deponiju na lokaciji „Separacija 1“, Prijedloga Odluke o usvajanju Plana parcelacije „Zona B“ – I faza (Lamele: B3, B4, B5 i B6), kao i Plana upisa učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu i upućivanje istog nadležnom kantonalnom ministarstvu.

Pred vijećnicima će se naći i informacije o radu: Biroa za zapošljavanje Banovići, PU Banovići i Porezne ispostave Banovići – za 2021. godinu.

DNEVNI RED ZA 16. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Banovići za 2021. godinu
 2. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za 2021. godinu,
 3. Razmatranje Izvještaja o radu Općinskog štaba civilne zaštite za 2021. godinu,
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni dopuni Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu općine Banovići,
 5. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice za prolaz i gradnju pristupne saobraćajnice za regionalnu sanitarnu deponiju na lokaciji „Separacija 1“ u odnosu na parcelu broj: 1075/1 K.O. Omazići,
 6. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana parcelacije „Zona B“ – I faza (Lamele: B3, B4, B5 i B6),
 7. Razmatranje Prijedloga Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika općine Banovići,
 8. Razmatranje Plana upisa učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu i upućivanje prijedloga nadležnom kantonalnom ministarstvu,
 9. Razmatranje Informacije o zaštiti od požara i vatrogastvu na području općine Banovići za 2021. godinu,
 10. Razmatranje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Banovići za 2021. godinu,
 11. Razmatranje Informacije o radu PU Banovići za period januar-decembar 2021. godine,
 12. Razmatranje Informacije o radu Porezne ispostave Banovići za 2021. godinu,
 13. Davanje saglasnosti Centru za socijalni rad Banovići u vezi zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju te ugovora o zakupu nad imovinom štićenika Centra za socijalni rad.