Za utorak, 30. august zakazana 21. redovna sjednica OV Banovići

Zasjedao je Kolegij Općinskog vijeća Banovići i utvrdio termin održavanja 21. redovne sjednice Vijeća. Sjednica je zakazana za utorak, 30. august 2022. godine, a održat će se u multimedijalnoj Sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Na istoj će se razmatrati 16 tačaka.

Na dnevnom redu 21. redovne sjednice OV Banovići, između ostalog, naći će se: Izvještaj o izvršenju budžeta Općine i korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište 2022. godine, Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o dodjeli općinski priznanja, te Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata za školsku/akademsku 2022./2023. godinu.

Članovi kolegija usuglasili su i termin održavanja svečane akademije u povodu 10. septembra, Dana općine Banovići, koja će se održati u subotu – 10. septembra, u pozorišnoj Sali Radničkog doma sa početkom u 14 sati.

DNEVNI RED 21. REDOVNE SJEDNICE OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za I-VI 2022. godine,
 2. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište 2022. godine,
 3. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna budžeta općine Banovići za 2022. godinu,
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta općine Banovići za 2022. godinu,
 5. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli općinskih priznanja za 2022. godinu,
 6. Razmatranje Prijedloga Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići za školsku/akademsku 2022./2023. godinu,
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju na korištenje objekta „Zgrada društvene zaštite djece“ sa pripadajućim zemljištem JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice za prolaz i gradnju pristupne saobraćajnice i rekonstrukciju mosta za Regionalnu sanitarnu deponiju na lokaciji „Separacija 1“ u odnosu na dio parcele broj: 1098 KO Omazići,
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije na lokalitetu „Pranići“ u Banovićima,
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije na lokalitetu „Podgorje“ u Banovićima,
 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu označenom kao parcela broj: 634/3 KO Banovići, na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine FBiH“, broj: 25/3),
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o promjeni namjene objekta alternativnog smještaja u objekte socijalnog neprofitnog stanovanja,
 13. Razmatranje Prijedloga plana upravljanja otpadom općine Banovići 2022.-2027. godine,
 14. Razmatranje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela-komisija Općinskog vijeća za period IV-VI 2022. godine,
 15. Razmatranje Prijedloga zaključka o produženju mandata predsjednicima, odnosno povjerenicima Vijeća mjesnih zajednica,
 16. Razmatranje Prijedloga rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.