Zakazana sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići

Dvadeset i jednu tačku dnevnog reda razmatrat će vijećnici na 7. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, koja će se održati u utorak 8. juna 2021. godine u 16 sati, usaglasio je Kolegij na današnjoj redovnoj sjednici.

Kako je Kolegij utvrdio, na dnevnom redu će se naći Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Banovići za prva tri mjeseca 2021. godine, kao i izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća.

Također, vijećnici će razmatrati: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU ”Dom zdravlja”, Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca, sa tekstom javnog oglasa i imenovanje komisije, Izvještaj o provedenim procedurama za imenovanje člana Općinske izborne komisije sa utvrđenom Rang listom kandidata, Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Banovići, Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i člana Općinske izborne komisije Banovići, Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Banovići, Izvještaj Komisije za provođenje izbora za organe MZ na području općine Banovići, Prijedlog odluke o obavljanju kafilerijskih poslova na području općine Banovići, Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta na lokalitetu (kod stadiona, ulica Armije BiH u Banovićima), Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na uknjižbu Rješenja o dodjeli zemljišta, Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije na lokalitetu “Pranići” u Banovićima, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta prema regionalnoj sanitarnoj deponiji JP “EKO-SEP” d.o.o. Živinice, Prijedlog odluke o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje objekta “Zgrada fizičke  kulture i rekreacije -sportska dvorana” sa pripadajućim zemljištem oko objekta JU ”Sportsko kulturni centar” Banovići, davanje saglasnosti na Zahtjev JP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići o utrošku namjenskih sredstava, Inicijativu za oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava mladih vanbračnih parova, dokumentaciju dostavljenu po Zaključku Općinskog vijeća a u vezi javne rasvjete, Prijedlog Rang liste kandidata za predsjednike i članove upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Općina Banovići.