Zasjedalo je Općinsko vijeće Banovići – usvojeni Izvještaji o izvršenju budžeta Općine i korištenju budžetske rezerve za 2021. godinu (foto i video)

Održana je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići na kojoj su razmatrani i usvojeni Izvještaji o izvršenju budžeta Općine i korištenju budžetske rezerve za 2021. godinu. Izvještaj o izvršenju budžeta dobio je većinsku podršku vijećnika, dok je Izvještaj o korištenju budžetske rezerve usvojen jednoglano. Tokom prošle godine izvršenje budžeta Općine iznosilo je 79,83 %, odnosno od planiranih 12.975.808,00 konvertibilnih maraka ostvareni su prihodi u iznosu od 10.358.828,00 KM. Imajući u vidu da su ukupni rashodi bili 10.183.930,00 maraka da se zaključiti da je u 2021. godini općina Banovići ostvarila pozitivan finansijski rezultat.

„U prošloj godini ostvareni su rekordni prihodi,najveći u zadnjih 12 godina i to bez značajnije podrške Vlade TK“ – istakao je općinski načelnik dr. Bego Gutić te dodao da je to omogućilo izvršavanje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

Podršku vijećnika dobio je i Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije „Zona B“ – I faza (Lamele: B3, B4, B5 i B6). Navedenom  Odlukom „Zona B“  se otvara za nova ulaganja, a potencijalnim investitorima biće ponuđene četiri parcele za gradnju novih stambenih objekata u užem centru grada.

Općinsko vijeće dalo je suglasnost  JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice za prolaz i gradnju pristupne saobraćanice za regionalnu sanitarnu deponiju na lokaciji „Separacija 1“, te suglasnosti JU „Centar za socijalni rad“ Banovići u vezi zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju te ugovora o zakupu nad imovinom štićenika Centra. Primljene su k znanju informacije o radu: Biroa za zapošljavanje, Policijske uprave i Porezne ispostave Banovići, kao i Informacija o zaštiti od požara i vatrogastva na području Općine – sve za 2021. godinu.

Na rad Policijske uprave u prošloj godini osvrnuo i sam načelnik koji je istakao da se iz dostavljene informacije jasno vidi da je u u 2021. došlo do pogoršanja stanja sigurnosti na području Općine – broj izvršenih krivičnih dijela se povećao, a smanjena je njihova otkrivenost. Također mišljenja je da su u prošloj godini građani bili izloženi represiji u oblasti kontrole saobraćaja, kao i privredni subjekti – što se može vidjeti iz broja izrečenih kazni. „Sve to je rezultat nedostatka civilne kontrole nad ovom institucijom, odnosno posljedica neimenovanja dva čelna čovijeka PU – načelnika i komandira“ – kazao je načelnik Gutić.

Na kraju 16. redovne sjednice OV Banovići podržana je inicijativa zaposlenika i roditelja djece korisnika usluga Centra za razvoj inkluzivnih praksi Banovići (CRIP), kojom traže od Vlade TK, Ministarstva obrazovanja i nauke TK da kao osnivači osiguraju uslove za trajni rad CRIP Banovići – imajući u vidu da su se pojavile informacije o njegovom zatvaranju.