Zasjedao Općinski štab civilne zaštite Banovići

Održana je prva, redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Banovići u ovoj godini. Na sjednici su razmatrani i usvojeni: Izvještaj o radu Štaba za 2021. godinu, Program rada za 2022. godinu te Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog štaba civilne zaštite. Također, članovi Štaba upoznati su sa Odlukom o ličnoj i materijalnoj formaciji i popuni lične formacije, kao i sa epidemiološkom situacijom na području općine Banovići.

OŠCZ Banovići je u 2021. godini održao sedam sjednica: konstituirajuću, pet redovnih i jednu vanrednu. Novousvojeni Program rada za 2022. godinu ne razlikuje se bitnije u odnosu na onaj iz prošle.

Kako u ranijoj odluci nije bila precizno utvrđena visina naknade članovima Štaba, donijeta je nova Odluka o visini naknade. Ona, za komandata, zamjenika komandata i načelnika Štaba iznosi 15 %, a za ostale članove 10 % od prosjeka neto plaće ostvarenog u FBiH u prethodnom mjesecu prema saopćenju Federalnog zavoda za statistiku.

Članovi OŠCZ Banovići upoznati su i sa epidemiološkom situacijom na području naše općine, koja je iz dana u dan sve povoljnija. Smanjuje se broj aktivnih slučajeva zaraze korona virusom, kao i broj osoba koji su u izolaciji.