Zasjedao Općinski štab civilne zaštite općine Banovići – održana prva redovna sjednica u 2024. godini

Održana je 1. redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite općine Banovići u ovoj godini. Na istoj je razmatran i usvojen Izvještaj o radu Štaba za 2023. godinu te Program rada za tekuću, 2024. godinu. Tokom prošle godine Štam CZ Banovići održao je 1. redovnu i 1. vanrednu sjednicu na kojima je doneseno 13 zaključaka i 1 odluka. Programom rada za 2024. utvrđeni su poslovi i zadaci, odnosno pitanja koja će se razmatrati i usvajati na sjednicama tokom godine.

Također, na sjednici je usvojen i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2024. godinu, kao o Prijedlog projekata koji će se finansirati iz sredstva posebne naknade, sa stavke „Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja“. Radi se o šest projekata: „Izgradnja potpornog zida na putu Brezovača – Mrgan“, „Odvodnja površinskih voda u naselju Mušići, MZ Podgorje“, „Odvodnja površinskih voda na lokalnoj makadamskoj saobraćajnici u naselju Mrljevići“, „Regulacija potoka u MZ Aljkovići“, „Sanacija klizišta u naselju Brezici“ i „Sanacija krova magacina“.