Izvještaj sa sedme redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići

Sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići održana je u utorak, 8. juna 2021. godine u skladu sa Zaključkom Kolegija Općinskog vijeća koji je ponovo zasjedao pred samu sjednicu zbog nekoliko izmjena u dnevnom redu.

Naime, u skladu sa novim dnevnim redovom razmatrane su i usvojene predložene odluke o razrješenju vijećnika Jasmina Mujića sa pozicije zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i imenovanju Zamfire Mujić na ovu poziciju. Sjednica je nastavljena tačkom u okviru koje je razmatran Izvještaj o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca 2021. godine. U razmatranom izvještaju je vidljivo da ukupni finansijski rezultat prvog kvartala iznosi 900.216 KM čime je općinski načelnik dr. Bego Gutić zadovoljan, jer je u navedenom periodu organ uprave dva mjeseca funkcionisao u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju, što znači da u tom periodu budžetski korisnici nisu mogli započeti nove programe i aktivnosti. Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvi kvartal 2021. godine usvojen je većinom glasova općinskih vijećnika.

Izvještaji komunalnih preduzeća nisu dobili podršku

Sjednica je nastavljena razmatranjem izvještaja o radu i poslovanju tri komunalna preduzeća za 2020. godinu u okviru kojih su usvojeni zaključci kojima ovi izvještaji nisu dobili potrebnu podršku.

Kako je u zaključcima navedeno, JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići nije učinilo dovoljno kada je u pitanju obuhvat novih korisnika usluga odvoza komunalnog otpada u mjesnim zajednicama, što potvrđuje i činjenica da je preduzeće sklopilo ugovore samo sa 33 nova korisnika usluga u 2020. godini, te da je vršeno nerealno planiranje prihoda od rada zimske službe i potpisivanje direktnih sporazuma za različite vrste usluga u kratkom vremenskom intervalu što dovodi u pitanje zakonitost istih. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići nije dovoljno učinilo na kvalitetnijem vodosnbdijevanju pitkom vodom određenih naselja gdje vrlo često dolazi do prekida u vodosnabdijevanju. Kao razlozi za neusvajanje Izvještaja navedene su i finansijske stavke koje se odnose na povećanje rashoda za troškove reprezentacije, reklama, sponzorstva i sudskih sporova. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići nije dovoljno učinilo na poboljšanju snabdijevanja toplotnom energijom, proširešnju toplotne mreže, te nije okončalo postupak nabavke vrelovodnog kotla u skladu sa planom u 2020. godini, neki su od navedenih razloga zbog kojih Izvještaj nije dobio podršku, navedeno je u Zaključku Općinskog vijeća.

Da usluge komunalnih preduzeća mogu i trebaju biti kvalitetnije, mišljenja je i Općinski načelnik koji je u okviru rasprave iznio svoje mišljenje. -„Imajući u vidu da nas vrlo brzo očekuje implementacija ugovora o izgradnji regionalne eko deponije, čiji smo mi osnivači i finansijeri kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj, faktički mi smo direktni dužnici sa našim komunalnim preduzećem i EKO-SEP-om i u tom smislu smatram da moramo povećati sveobuhvat kada je riječ o korisnicima odvoza komunalnog otpada. Također, s obzirom na obaveze koje nam proizilaze iz kredita sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj a koji je prošle godine potpisan u Londonu, smatram da ćemo vjerovatno u narednom periodu morati izvršiti korigovanje cijene komunalnih usluga odvoza smeća, ali to je ono o čemu će odlučivati Općinsko vijeće kao osnivač JP „Komunalno“ i kao neko ko je dao saglasnost da se uđe u ovaj kreditni aranžman i zaduženje od 5 miliona eura za izgradnju regionalne eko deponije čiji smo osnivači zajedno sa Općinom Kladanj i Gradom Živinice“,- kazao je načelnik Gutić.

Nakon što izvještaji komunalnih preduzeća nisu dobila potrebnu podršku, odlukom većine u Općinskom vijeću uslijedit će dalja procedura, kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Lapčević.

Vijeće nije usvojilo ni Izvještaj JZU „Dom zdravlja“ Banovići za 2020. godinu zbog, kako je navedeno u Zaključku, negativnog finansijskog poslovanja i smanjenja obima pružanja zdravstvenih usluga u navedenom periodu. Usvojena je Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca, sa tekstom javnog oglasa te imenovana Komisija za provođenje istog.

Promjene u Općinskoj izbornoj komisiji

Na sedmoj redovnoj sjednici, vijećnici su usvojili nekoliko odluka iz domena Općinske izborne komisije kao što je Izvještaj o provedenim procedurama za imenovanje člana Općinske izborne komisije sa utvrđenom Rang listom kandidata, predloženu odluku o imenovanju Senade Terzić za člana Općinske izborne komisije Banovići,  kao i Prijedlog odluke o razrješenjima Općinske izborne komisije i to, predsjednice Sanje Savić i člana Samira Numanovića.

Općinsko vijeće je usvojilo i predloženo rješenje o imenovanju tri člana Komisije za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Banovići.

Izbori u mjesnim zajednicama će se provesti u roku od 90 dana

Izvještaj Komisije za provođenje izbora za organe mjesnih zajednica na području općine Banovići nije dobio podršku usvajanjem Zaključka kojim je odbijen navedeni izvještaj i definisano da će aktuelni predsjednici mjesnih zajednica ostati povjerenici do izbora novog rukovodstva mjesnih zajednica a najduže 90 dana. –„Odlukom većine Općinskog vijeća data je nadležnost Komisiji da u narednih 90 dana sprovede izbore u mjesnim zajednicama ali da do tada funkciju predsjednika nastavljaju obavljati dosadašnji predjsjednici i naravno tako će se procedura i okončati“,- kazao je predsjedavajući Lapčević.

Pored ovih tačaka, Vijeće je usvojilo još nekoliko odluka a to su: Odluka o obavljanju kafilerijskih poslova na području općine Banovići, Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta na lokalitetu (kod stadiona, ulica Armije BiH u Banovićima), Odluka o davanju saglasnosti na uknjižbu Rješenja o dodjeli zemljišta, Odluka o usvajanju plana parcelacije na lokalitetu “Pranići” u Banovićima, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta prema regionalnoj sanitarnoj deponiji JP “EKO-SEP” d.o.o. Živinice, Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje objekta “Zgrada fizičke  kulture i rekreacije -sportska dvorana” sa pripadajućim zemljištem oko objekta JU ”Sportsko kulturni centar” Banovići, data je saglasnost na Zahtjev JP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići o utrošku namjenskih sredstava,

Pred sami kraj sjednice Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o poništenju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora (broj: 12-04-183/21 od 31.03.2021. godine) i javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine, odbora za reviziju i nadzornih odbora javnih preduzeća (broj:12-04-264/21 od 30.04.2021. godine) čiji je osnivač Općina Banovići, te Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora u javnim ustanovama, predsjednika i članova skupštine, odbora za reviziju i nadzornih odbora u javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Banovići.