Kolegij Općinskog vijeća utvrdio termin održavanja redovne sjednice

Utvrđivanje dnevnog reda za 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići, kao i termina njenog održavanja bila je tema sjednice Kolegija Vijeća. Jednoglasno je dogovoren dnevni red od 10 tačaka, a sjednica je zakazana za ponedjeljak, 11. oktobar. Održat će se u sali BKC-a, sa početkom u 16 sati.

Kolegij se usuglasio da će uz predloženi dnevni red vijećnicima dostaviti i Informaciju o razmatranju Izvještaja o provedenim procedurama za imenovanje člana Općinske izborne komisije sa utvrđenom rang listom kandidata, Zaključkom o usvajanju izvještaja i Odlukom o imenovanju člana Općinske izborne komisije. Na vijećnicima je da odluče da li će se ista naći na dnevnom redu  i razmatrati na zakazanoj sjednice Vijeća.

DNEVNI RED ZA 11. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI:

  1. Razmatranje Izmjene i dopune budžeta općine Banovići za 2021. godinu,
  2. Razmatranje Prijedloga kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika komunalne privrede za područje općine Banovići,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa zbog proširenja PK „Grivice“ i PK „Turija“,
  4. Razmatranje Zahtjeva JU „Dječije obdanište“ Banovići za davanje suglasnosti na prijedlog o povećanju cijena usluga boravka djece u Ustanovi,
  5. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana parcelacije lokalitet Mačkovac (parcela 708/1 k.o. Repnik),
  6. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju plana parcelacije (lokalitet Mačkovac, vlasnici Papac Tomislav i Nišić Enver),
  7. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na uknjižbu rješenja o dodjeli zemljišta u k.o. Banovići Selo i k.o. Podgorje,
  8. Razmatranje Prijedloga Rješenja o prijedlogu članova Komisije za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom za izbor i imenovanje direktora u Javnim preduzećima čiji je osnivač općina Banovići,
  9. Davanje suglasnosti  na Operativni program održavanja cesta u zimskim uvjetima na području općine Banovići za 2021./2022. godinu,
  10. Razmatranje Informacije o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada sa područja općine Banovići.