Podsticajne mjere za izgradnju u poslovnoj zoni Sadnice i proizvodnju mlijeka dobile podršku Općinskog vijeća

Druga sjednica Općinskog vijeća Banovići u ovoj godini počela je proširenjem Kluba PDA kojem se pridružio vijećnik SBB-a Nijaz Softić, inače jedini vijećnik ove stranke u Općinskom vijeću. Obavijest o pridruživanju iznio je predjedavajući Nermin Delagić nakon čega je Općinsko vijeće nastavilo ustaljenim radom.

Općinsko vijeće je usvojilo dnevni red kojim je predviđeno razmatranje šesnaest tačaka. Prva se odnosila na Izvještaj  o radu Općinskog načelnika i općinskog organa uprave iz kojeg se dalo zaključiti da je ulaganje u kapitalne projekte bio jedan od prioriteta Općine Banovići u prošloj godini. Izvještaj je usvojen većinom glasova općinskih vijećnika (za 21 – Klub PDA i protiv 3 – 2 SDP i 1 SDA).

– Primijetno je iz obimnog materijala koji su vijećnici dobili u razmatranje da je Izvještaj dobio podršku Općinskog vijeća Banovići, pogotovo ako se uzme u obzir da je u prošloj godini više od 2,5 miliona uloženo u infrastrukturne objekte na području opštine Banovići, kazao je nakon sjednice Nermin Delagić, predsjedavajući Općinskog vijeća.

Značajne podsticajne mjere za ulaganja u poslovnoj zoni Sadnice

U Banovićima se već duže vrijeme govori o izgradnji poslovne zone Sadnice, a s  tim u vezi vijeće je usvojilo Odluku kojom će se utvrditi niz pogodnosti za investitore koji budu ulagali i gradili poslovne objekte u poslovnoj zoni Sadnice.

– Investitori koji budu gradili poslovne objekte površine veće od 1200 m2 ostvarit će povrat cjelokupnog iznosa sredstava uloženih u rentu, građevinsko zemljište i njegovo uređenje, što je dobar podsticaj da se krene u realizaciju ovog projekta, istakao je Delagić.

Jednoglasnu podršku vijećnika dobili su: Prijedlog odluke za otvrđivanje javnog interesa, Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta zgrade društvene zaštite djece sa pripadajući zemljištem JU „Dječije obdanište“ Banovići, Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za korištenje građevinskog zemljišta, Prijedlog plana i programa za ljetno održavanje cesta na području opštine Banovići za 2019. godinu i Prijedlog akcionog plana za djecu općine Banovići za period 2019-2021. godine.

Pored ovih akata, Općinsko vijeće Banovići jednoglasnu podršku dalo je predloženom Pravilniku o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Banovići za podsticaje proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka u 2019. godini za šta je u ovoj godini planirano 30 hiljada konvertibilnih maraka.

– Ako se pokaže da je taj iznos od 30 hiljada konvertibilnih maraka nedovoljan mi ćemo iz ovih sredstava od 150 hiljada konvertibilnih maraka koja su predviđena svakom građaninu koji se bude bavio ovom djelatnošću subvencionirati svaku litru mlijeka po 0,10 KM.

Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe Općine Banovići za 2018. godinu, te predloženi Plan i program komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2019. godinu dobili su istovjetnu podršku Općinskog vijeća (za 21 – Klub PDA i suzdržana 3 – 2 SDP i 1 SDA).

Općinsko vijeće na 24. redovnoj sjednici razmatralo je i većinom glasova općinskih vijećnika usvojilo predloženi statut o izmjenama i dopunama Statuta JZU „Dom zdravlja“ Banovići (za 23 – Klub PDA i 2 SDP i suzdržan 1 – SDA), Prijelog rješenja o imenovanju komisije za izradu nacrta/prijedloga statuta Općine Banovići i poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići (za 20 – 19 PDA i 1SBB, protiv 3 – 2 SDP i 1 SDA, suzdržan 1 – PDA), Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Radne grupe broj: 10/01-02-266/11 od 30.11.2011. godine (za 21 – Klub PDA i protiv 3 – 2 SDP i 1 SDA).

Zaključak kojim se traži od nadležnih kantonalnih institucija da hitno provedu proceduru prijema radnika u Centar za razvoj inkluzivnih praksi kako bi isti stavili u funkciju, a obzirom da će radovi na opremanju Centra biti okončani početkom mjeseca marta 2019. godine usvojen je većinom glasova općinskih vijećnika (za 21 – Klub PDA i suzdržana 3 – 2 SDP i 1 SDA).

Saglasnost na cijene komunalnih usluga koje se odnose na ljetno održavanje i poseban dio koji se odnosi na usluge održavanja  i uređenja šehidskih obilježja na području opštine Banovići, takođe je data od strane Općinskog vijeća (za 22 – Klub PDA i suzdržana 2 – SDP).

Na kraju sjednice Općinsko vijeće nije dalo saglasnost Općinskom pravobraniocu na sklapanje sudske nagodbe koja se vodi u Općinskom sudu Banovići broj: 127 OP 067554 17 P (za 21 – Klub PDA i 3 suzdržana – 2 SDP i 1 SDA).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *