Sastanak načelnika sa predstavnicima javnih preduzeća „Komunalno“ i „Vodovod i kanalizacija“ Banovići

Općinski načelnik dr. Bego Gutić razgovarao je sa predstavnicima JP „Komunalno“ Banovići i sa direktorom JP „Vodovod i kanalizacija“ Banovići. Tema razgovora načelnika i njegovih suradnika  sa predstavnicima Komunalnog bila je izmještanje infrastrukture preduzeća sa postojeće lokacije, kod gradskog stadiona, na novu lokaciju – u Mjesnoj zajednici Podgorje. Sa direktorom Vodovoda i kanalizacije govorilo se o: vodosnabdijevanju (otklanjanju kvarova na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mreži), problemu naplate vode prinudnim putem (putem suda) i o priključenju domaćinstava MZ Podgorje na kanalizacionu mrežu.

Općina Banovići je u 2021. godini osigurala novu parcelu za JP „Komunalno“ i to putem zamjene zemljišta sa RMU Banovići. Riječ je o prostoru površine 3.200 metara kvadratnih. U budžetu Općine za ovu godinu planirana su određena finansijska sredstva za izgradnju infrastrukture na istoj. Od predstavnika Komunalnog zatraženo je da pripreme potrebne dokumente za izmještanje te da urade plan rasporeda objekata koji će se „graditi“. Neophodno je da sve odluke pripreme do naredne sjednice Općinskog vijeća.

Od direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ dobijene su informacije o: trenutnim stanjem u oblasti vodosnabdijevanja, problemu naplate računa za utrošenu vodu te aktivnostima vezanim za priključenje domaćinstava Podgorja na kanalizacionu mrežu. Utvrđene su smjernice djelovanja po ovim pitanjima.