Sjednica Kolegija Općinskog vijeća Banovići

Kolegij Općinskog vijeća Banovići održao je 41. redovnu sjednicu na kojoj je razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 40. redovne sjednice Kolegija Općinskog vijeća,
  2. Prijedlog za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća,
  3. Utvrđivanje termina održavanja sjednice Općinskog vijeća,
  4. Razno
  5. Rješenje Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Članovi Kolegija su razmatrali Prijedlog za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići od strane 14 vijećnika, od 26.06.2023. godine, te donijeli zaključak kojim smatraju da ne postoje opravdani razlozi za hitnost sazivanja vanredne sjednice na kojoj bi se razmatrala Inicijativa za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika. Obrazloženje da se opoziv mora provesti u ovoj godini Kolegij ne smatra opravdanim za hitnost u postupanju. U skladu sa članom 41. Statuta općine Banovići i članom 6. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH Kolegij je donio zaključak da se Inicijativa za opoziv općinskog načelnika stavi na dnevni red naredne redovne sjednice Vijeća, a koja će se prema odluci Kolegija održati 11.08.2023. godine, u sali BKC-a sa početkom u 16 sati.

Predsjednik Kluba vijećnika PDA u Općinskom vijeću Banovići Sifet Ikanović je 03.07.2023. godine dostavio obavijest u kojoj obavještava Kolegij da je predsjedavajući Vijeća probio rok za zakazivanje sjednice u skladu sa  članom 59. Poslovnika u radu, da je rok istekao 03.07.2023. godine. Ovakve navode Kolegij smatra neosnovanim, obzirom da je prema ZUP-u (član 98.) precizirano da se dan u koji je dostavljanje izvršeno ne uračunava u rok već se za početak roka uzima prvi naredni dan,  pa je predsjedavajući OV Banovići u potpunosti ispoštovao odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići.

Na sjednici Kolegija OV Banovići razmatrano je i Rješenje Kantonalnog tužiteljstva TK kojim se odbacuje pritužba vijećnika PDA Sifeta Ikanovića protiv predsjedavajućeg Vijeća Roberta Lapčevića. Obzirom na određeni broj krivičnih prijava pokrenutih od strane Kluba vijećnika PDA, a koje su odbijene od Kantonalnog tužiteljstva, kolegij Općinskog vijeća Banovići usvojio je zaključak da se od Kantonalnog tužiteljstva traži postupanje po Zakonu u vezi lažnog prijavljivanja.