Saopćenje za javnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići

U vezi sa najnovijom situacijom vezano za prijedlog 14 vijećnika za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići (od 26.06.2023. godine), na kojoj bi se raspravljalo o Inicijativi za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika, obavještavam javnost da je Kolegij Općinskog vijeća Banovići na 41. redovnoj sjednici održanoj 03.07.2023. godine razmatrao navedeni prijedlog i u skladu sa članom 41. Statuta općine Banovići i članom 6. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH donio zaključak da se Inicijativa za opoziv općinskog načelnika stavi na dnevni red naredne redovne sjednice Vijeća, a koja će se prema odluci Kolegija održati 11.08.2023. godine, u sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Sjednica je zakazana u skladu sa propisanim rokovima čime su ispoštovane odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća, kao i odredbe Zakona o upravnom postupku (član 98.).

Općinsko vijeće je 04.07.2023. godine ponovo zaprimilo inicijativu od strane grupe vijećnika, gdje se pozivaju na član 59. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, u kojem se kaže da jedna trećina vijećnika može sazvati sjednicu Vijeća ukoliko to na njihovu inicijativu ne sazove predsjedavajući i Kolegij. Istog dana (04.07.2023. godine) uputio sam dva akta prema Klubu vijećnika PDA, predsjedniku Kluba Sifetu Ikanoviću, kojim sam ga obavijestio da je sjednica Vijeća, po njihovom zahtjevu, zakazana za 11.08.2023. godine i to u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća i propisanim rokovima.

U vez sa aktima 14 vijećnika od 04.07.2023. godine, koje su dostavili Vijeću i kojim sazivaju vanrednu sjednicu za 06.07.2023. godine, obavješteni su da su postupili suprotno Poslovniku o radu Vijeća, Statutu općine Banovići i smatram da je navedena odluka nezakonita i nelegalna. O tome smo ih pismeno obavijestili putem akata koji su odbili primiti na grub način. Radi informisanja javnosti u prilogu ovog saopćenja su i kopije dva akta koja su upućena navedenim vijećnicima.