Saopćenje za javnost općinskog načelnika dr. Bege Gutića

Najnovija situacija vezana za prijedlog 14 vijećnika za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići (od 26.06.2023. godine) i njeno sazivanje za 06.07.2023. godine povod su da se obratim građanima općine Banovići kako bi bili objektivno informisani o navedenom.

Obavještavam građane da je Kolegij Općinskog vijeća Banovići na 41. redovnoj sjednici održanoj 03.07.2023. godine razmatrao navedeni prijedlog i u skladu sa članom 41. Statuta općine Banovići i članom 6. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH donio zaključak da se Inicijativa za opoziv općinskog načelnika stavi na dnevni red naredne redovne sjednice Vijeća, a koja će se prema odluci Kolegija održati 11.08.2023. godine, u sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Sjednica je zakazana u skladu sa propisanim rokovima čime su ispoštovane odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća, kao i odredbe Zakona o upravnom postupku (član 98.).

Uprkos navedenom, 14 vijećnika je sazvalo vanrednu sjednicu Vijeća za 06.07.2023. godine što je suprotno Poslovniku o radu Vijeća, Statutu općine Banovići i smatram da je navedena odluka nezakonita i nelegalna.

Obzirom na nelegalno i nezakonito sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići, kao općinski načelnik uputio sam krivičnu prijavu protiv 14 vijećnika Kantonalno tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog grubog kršenja Zakona o principima lokalne samouprave, Statuta općine Banovići i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići, i to zbog zloupotrebe položaja. U prilogu saopćenja je krivična prijava.