Tim za izradu Programa javnih investicija općine Banovići usvojio Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija za 2022. godinu

Održana je sjednica Tima za izradu Programa javnih investicija općine Banovići na kojoj je razmatran i usvojen Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija općine Banovići za 2022. godinu. Iz navedenog Izvještaja vidljivo je da je u  2022. godini implementirano 39 projekata iz Programa, i to na području 11 mjesnih zajednica. Važno je napomenuti da se prilikom izbora projekata za implementaciju vodilo računa o ravnomjernom razvoju mjesnih zajednica.

Također, u prošloj (2022) godini odobreno je i 6 projekata od viših nivoa vlasti. Za njihovu realizaciju obezbijeđena su značajna finansijska sredstva  – oko 1.000.000,00 KM. Implementacija ovih projekata očekuje se tokom 2023. godine.

Program javnih investicija općine Banovići za period 2022.-2024. godina usvojen je na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, 03.02.2022. godine. Isti sadrži 197 kandidovanih projekata.