Obavještenje za povratnike i osobe koje su imale status raseljenog lica

Obavještavaju se povratnici i osobe koje su imale status raseljene osobe sa područja općine Banovići da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ za 2021. godinu, od 20.04.2021. godine.

Sredstva predviđena za projekte održivog povratka se dodjeljuju povratnicima na području Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratili su se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na području 13 općina/gradova koje gravitiraju na području  TK, za realizaciju samostalnog projekta u iznosu od 6.000,00 KM po obračunatom PDV-u, po  zahtjevu povratnika. Maksimalan broj korisnika koji mogu dobiti sredstva  je pet (5) po jednoj općini/gradu sa izuzetkom koji je regulisan Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima.

Prijavu na Javni poziv podnosi isključivo nosilac domaćinstva. Prijava se može podnijet za: priključke za mehanizaciju; motokultivatore (mali, srednji, veliki); plastenik do 100 m2; sitnu stoku (koze,ovce, svinje); krupnu stoku (muzne krave, steone junice, tovna junad); mašine i uređaje za obrtničku djelatnost (stolar, bravar, stomatolog, mesar, krojač, zidar, brico, frizer, uzgoj ribe i dr.) i gospodarske objekte čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,000 KM.

Rok za dostavu prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na kontakt br.tel: 035/369-356 ili u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ul. Fra Grge Martića br.8 Tuzla