Održana 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići

Dvadeset peta redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići najvećim dijelom bila je posvećena razmatranju programa rada za 2023. godinu. Razmatrani su i usvojeni programi rada: općinskog načelnika i općinskog organa uprave te svih javnih ustanova na području Općine. Plan/Program rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave jedan je od važnijih dokumenata u kome su definirani osnovni pravci i smjernice djelovanja i rada načelnika i njegovih službi u ovoj godini. Usvojen je većinom glasova vijećnika. Jednoglasnu podršku dobio je Program rada JU „Centar za socijalni rad“, a većinsku programi rada javnih ustanova: „Centar za kulturu i informisanje“, „Dječije obdanište“, „Sportsko kulturni centar“, „Javna biblioteka“, „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ i Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“.

Također, Vijeće je većinom glasova usvojilo Prijedlog Programa javnih investicija općine Banovići za period 2023.-2025. godina. Isti sadrži 206 projekata koji će biti u fokusu rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave. Prema riječima načelnika Gutića, prioritet u realizaciji imat će projekti za koje se uspiju osigurati sredstva sa viših nivoa – Vlade FBiH, Vlade TK i različitih fondova (putem sufinansiranja). Kako je kazao, sa liste je skinuto 36 projekata realiziranih u 2022. godini.

Na 25. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići jednoglasno je podržan i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada, a kojom je utvrđena obaveza pružanja ove komunalne usluge na teritoriji cijele Općine. Naime, svi građani biće u obavezi uključiti se u prikupljanje  i odvoz komunalnog otpada i plaćati davaocu komunalne usluge utvrđenu cijenu iste, te o tome zaključiti Ugovor sa davaocem usluge. S tim u vezi, vijećnici su (većinom glasova) dali suglasnost JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići na nove (veće) cijene komunalnih usluga, a koje su, kako je obrazloženo, rezultat niza okolnosti: povećanja cijene energenata, rezervnih dijelova, opreme, sirovina, materijala, niskog standarda radnika i obaveze priključivanja JP „Komunalno“ regionalnoj sanitarnoj deponiji „Eko-Sep“ Živinice.