Saopćenje za javnost – načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić

Ovom prilikom želim da upoznam javnost i sve relevantne subjekte u Bosni i Hercegovini, premijera Vlade FBiH, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vladu TK, OHR, OSCE, diplomatski kor u BiH, a posebno građane općine Banovići da Privredno društvo RMU „Banovići“ d.d. Banovići već nekoliko mjeseci ne izmiruje svoje obaveze prema općini Banovići. Trenutna potraživanja općine Banovići od RMU Banovići su skoro milion konvertibilnih maraka, što čini 10 % od izvršenja općinskog budžeta i radi se o finansijskim sredstvima značajnim za normalno funkcionisanje općinskog organa uprave. Ta potraživanja odnose se na koncesionu naknadu, komunalnu naknadu, pripadajući dio poreza na dohodak, naknadu za podzemne i nadzemne instalacije, za dežurstvo vatrogasne jedinice i usluge cisterne za vodu.

Imenovanjem nove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenovana je i nova Uprava RMU Banovići. Tada se počinju dešavati politička previranja u Općini, a Rudnik se počinje koristiti za ostvarivanje ličnih interesa pojedinaca i u svrhu političkog obračuna. Javnost treba da zna da je RMU Banovići državno preduzeće, javno dobro u kome egzistenciju ostvaruje preko 2.600 rudara, odnosno od kojeg egzistira preko 10 hiljada građana općine Banovići. Kao najveći i najvažniji privredni kolektiv u Općini trebao bi doprinositi razvoju lokalne zajednice, a ne da se koristi kao instrument i alat za političke obračune. Pri tome čine se nedopustive radnje i krivična djela i niko od nadležnih institucija ne reaguje.

Moja obaveza kao načelnika općine Banovići je da u skladu sa članom 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ukažem na ove probleme, o tome informišem javnost, posebno građane svoje lokalne zajednice koju predstavljam i zastupam. Građani Banovića treba da znaju šta se dešava, zašto nema stipendija, podsticaja i drugih naknada koje im pripadaju. Treba da znaju šta je i ko uzrok trenutnug stanja u Općini. Na nadležnima je da reaguju jer javno dobro nije ničija babovina, to je dobro svih nas. Zato pozivam Vladu TK i resorno kantonalno ministarstvo da aktiviraju bankarsku garanciju kako bi se općini Banovići uplatio novčani iznos koji joj pripada po osnovu koncesione naknade. Građani ne bi smjeli biti žrtva ničije samovolje.

Da stvar oko dugovanja RMU Banovići općini Banovići bude jasnija važno je znati da se 30 % budžeta Općine oprihoduje od finansijskih obaveza koje Rudnik ima po osnovu koncesija, komunalnih naknada i po osnovu doprinosa i poreza na dohodak. To nisu sredstva ni načelnika, a ni političke partije kojoj načelnik pripada. To su sredstva građana, sredstva koja se koriste za izgradnju infrastrukture, za kulturu, sport, obrazovanje, podršku nevladinom sektoru, boračkim udruženjima i vjerskim zajednicama, za unapređenje života svih stanovnika u Općini.

Iako  je RMU Banovići dužan da blagovremeno izvrši plaćanje svih obaveza prema Općini to se mjesecima ne radi. Samim tim ugroženo je izvršenje općinskog budžeta, a najveće posljedice trpe građani. Došlo je do kašnjenja u isplati budžetskih sredstava prema određenim korisnicima pa se blagovrmeno ne isplaćuju podsticaji za mlijeko, podsticaji za obrte u privredi, naknade za novorođenčad, stipendije učenicima i studentima, sredstva boračkim udruženjima, nevladinim udruženjima, vjerkim zajednicama i druge naknade. Najveći krivac zato je upravo RMU Banovići, odnosno Uprava Društva na čelu sa v.d. direktorom Rasimom Dostovićem.