Zasjedao je Kolegij OV Banovići – za utorak 31. januar zakazana 25. redovna sjednica Vijeća

Kolegij Općinskog vijeća Banovići usvojio je dnevni red za 25. redovnu sjednicu Vijeća te utvrdio termin njenog održavanja. Sjednica je zakazana za utorak 31. januar i na istoj će se razmatrati ukupno 22 tačke. Prema usvojenom dnevnom redu pred vijećnicima će se naći Plan/Program rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2023. godinu i Program javnih investicija općine Banovići za period 2023.-2025. godina. Vijeće će razmatrati i programe rada 7 javnih ustanova: „Centar za socijalni rad“, „Centar za kulturu i informisanje“, „Dječije obdanište“, „Sportsko kulturni centar“, „Javna biblioteka“, „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ i Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Banovići – svi za 2023. godinu.

Također, na dnevnom redu 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići naći će se (između ostalog): Prijedlog Odluke o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada, zahtjev JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići za davanje suglasnosti na cijene komunalnih usluga, kao i prijedlozi odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene u 2022. godini i utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2023. godini.