Završena sanacija bunarskih bušotina u Banovići Selu

Kroz projekat „Obezbijeđivanje dodatnih količina pitke vode u Banovići Selu“ općina Banovići uradila je dvije bunarske bušotine te izvršila  rekonstrukciju centralnog vodovoda. U međuvremenu je došlo do zamuljivanja bušotina i smanjenja kapaciteta vode, zbog čega je općinski načelnik dr. Bego Gutić donio odluku da se ovaj problem riješi.  Polovinom godine izvršeno je odmuljivanje, kompresovanje i klipovanje bunarske bušotine kod Jezera, a ovih dana je to isto urađeno i na bunarskoj bušotini u Selu II. Naredna aktivnost je dezinfekcija kompletnog sistema (pumpne stanice, potisnog cjevovoda i rezervoara na Sibovcu), obzirom da isti nije bio u upotrebi duži period. Nakon toga uradit će se analiza kvalitete vode i ona će se, ako bude zadovoljavajuće kvalitete, pustiti u upotrebu.

Radove na čišćenju bunarskih bušotina u Banovići Selu izvela je firma „Geoservis“ d.o.o Živinice, a finansirani su iz budžeta Općine.